Teoretická archeológia

Kurz ponúka získanie faktických a terminologických vedomostí týkajúcich sa teórie a metodológie archeológie. Absolventi porozumejú potrebe teórie a metodológie pre rozvoj vednej disciplíny. osvoja si zároveň prístupy a paradigmy aplikované v dejinách archeologického bádania, klasifikačné kategórie a pojmy, princípy a možnosti využitia tradičných a formalizovaných analytických metód.

Úvod do archeológie

Študent si osvojí základné pojmy v archeológii, získa vedomosti v oblasti práce a archeologickými prameňmi, osvojí si princíp periodizácie a chronológie, ovláda základné princípy a metódy v archeológii.

Učiteľ: Zuzana Borzová

Úvod do Archeológie

Kurz má za úlohu oboznámiť študentov so základmi archeológie, históriou výskumu, metodikou a bežnými postupmi terénneho výskumu. V jedenástich prednáškach predstaví:

1. Počiatky archeológie - Vymedzenie archeológie, pozícia archeológie v systéme vied, dejiny arch. výskumu. Dejiny slovenskej archeológie.

2. Archeologické pramene - Vznik archeologických prameňov a archeologická transformácia, artefakty a ekofakty, archeologický kontext a archeologická kultúra.

3. Teória archeológie - Interpretačné prístupy a paradigmy, procesuálna, postprocesuálna archeológia a nové smery.

4. Základy archeologickej stratigrafie - Pojatie stratigrafie v geológii a v archeológii. Základné pravidlá. Archeologická stratifikácia. Negatívne a pozitívne objekty.

5. Priestor v archeológii a jeho štúdium - Prístupy a metódy výskumu priestoru a krajiny v archeológií.

6. Archeologický prieskum - Metódy nedeštruktívneho výskumu, prieskum, letecká archeológia, geofyzika v archeológii.

7. Archeológia bojísk - Úvod do problematiky, pramenná báza, metodické postupy, legislatíva.

8. Archeologický terénny výskum - Základné druhy a ciele. Faktory podmieňujúce metodiku terénneho výskumu. Stratigrafický odkryv podľa relatívnej chronológie. Archeologická sonda, sondovanie, sektorová metóda, celoplošný odkryv po umelých a/alebo archeologických vrstvách, kontextuálna metóda.

9. Terénny výskum pohrebných objektov a areálov - Druhy pohrebných objektov/ areálov z hľadiska priestorového rozmiestnenia, povrchovej úpravy, uloženia pohrebu, podpovrchovej úpravy, pohrebného rítu, počtu pochovaných a uloženia pochovaných. Metodika odkryvu a vyzdvihnutia inventára: tzv. ploché hroby a mohyly.

10. Interdisciplinárny výskum hnuteľných nálezov - Keramika a keramické artefakty, typológia, ikonografia, petrografia, technológia výroby, priestorová analýza, rekonštrukcia pece.

11. Moderná dokumentácia archeologických prameňov - Zber údajov a výskumná dokumentácia, Kresbová a grafická dokumentácia, Fotografická dokumentácia; fotogrametria a priestorová korelácia.

Učiteľ: Matej Styk

Úvod do environmentálnej archeológie

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov prvého ročníka so širokou škálou odborov environmentálnej archeológie a hlbšie sa venovať štyrom nosným.
Archeobotanika - úvod do štúdia rastlinných makrozvyškov s dôrazom na pochopenie tafonomických procesov, ich úlohe pri tvorbe archeobotanických vzoriek a dopadu na možnosti archeologickej interpretácie. Archeozoológia - tafonomické procesy, problémy identifikácie, kvantifikácie a interpretácia súborov faunálnych zvyškov. Palynológia - úvod do peľovej analýzy, princípy, metódy, tafonómia a interpretácia peľových diagramov.
Paleoklimatológia - princípy makrofyzikálneho klimatického modelu - nástroja pre modelovanie lokálne špecifických, paleoklimatických modelov s vysokou presnosťou. Po absolvovaní predmetu študent pochopí široký záber environmentálnej archeológie a nájde súvislosti nutnej integrácie prírodných vied do archeológie.