Praktická estetika

Kurz Praktická estetika, ktorá sa realizuje v podobe seminárov sa zameriava na ozrejmenie podstaty praktickej estetiky ako predmetu, ktorý sa vyučuje/môže sa vyučovať na ŠŠ. Študenti pochopia ciele (hlavný, špecifické) praktickej estetiky; podmienky realizácie tohto predmetu; základné princípy (vnímavosť, tvorivosť, umenie, mimoumelecká činnosť, interpretácia); metódy, ktoré preferuje praktická estetika; kompozíciu vyučovacej hodiny a tiež spôsob hodnotenia tohto predmetu.

Projektové vyučovanie a prezentačné zručnosti

Študent pozná podstatu, význam a špecifiká projektového vyučovania. Pozná jeho históriu, pedagogické východiská, ciele, princípy a kritériá. Pozná prednosti a tiež úskalia projektového vyučovania. Rozvíja svoje prezentačné zručnosti a dokáže ich aplikovať do VVP.

Umenie a kultúra

Študent si pamätá základné pojmy a rozumie vybraným problémom. Dokáže analyzovať problémy a hľadať súvislosti,implementovať metódy a postupy do rôznych spoločensko-historických, umenovedných, sociologických a filozofických kontextov.

Základy politológie

Predmet je určený pre študentov Katedry filozofie, učiteľský smer. Jeho úlohou je oboznámiť budúcich učiteľov so základnými pojmami z politických vied. Venuje sa politológii ako vednej disciplíne. Uvádza študentov do problematiky politického myslenia, politických a volebných systémov, medzinárodných vzťahov, rozdelenia moci, definuje demokraciu a jej hlavné teórie, venuje sa politickým ideológiám - liberalizmus, konzervatizmus, socializmus, marxizmus, komunizmus, nacionalizmus, fašizmus, ekologizmus a environmentalizmus, feminizmus.