Dejiny Ruska

Kurz je zameraný na oboznámenie poslucháčov so špecifikami dejín Ruska od čias formovania staroruskej štátnosti až po obdobie rozpadu a zániku ZSSR (1991). Cieľom kurzu je, aby poslucháči porozumeli významu jednotlivých udalostí a ich vplyvu na historický vývoj Ruska.

Didaktika RJ2

Študent ovláda základné pojmy z problematiky metodiky vyučovania cudzích jazykov s akcentom na ruský jazyk. Študent kategorizuje jednotlivé druhy rečovej činnosti, prakticky aplikuje konkrétne metodické postupy pri vyučovaní jednotlivých druhov rečovej činnosti. Študent aplikuje vhodné metodické postupy pri práci s cudzojazyčným textom. Stručná osnova predmetu: 1. Druhy a systém cvičení vo vyučovaní ruského jazyka ako cudzieho. 2. Druhy rečovej činnosti. 3. Vyučovanie čítania s porozumením. 4. Práca s textom na hodinách ruského jazyka ako cudzieho. 5. Vyučovanie počúvania s porozumením. 6. Vyučovanie hovorenia. 7. Vyučovanie písania. 8. Problematika vyučovania prekladu na hodinách cudzieho jazyka.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Funkčná štylistika

Študent ovláda základné pojmy a termíny teoretickej štylistiky, metodiku praktickej štylistiky, teoretickú bázu funkčných a pragmatických možností využitia cieľového jazyka. Študent porozumie fungovaniu rôznych štylistických foriem jazyka z komunikačného, pragmatického a kognitívneho hľadiska. Analyzuje ortoepické, gramatické a syntaktické aspekty textov umeleckého, odborného, publicistického, administratívneho a hovorového štýlu s použitím zaužívanej terminológie. Získané znalosti o zákonitostiach spisovného jazyka a jeho variet aplikuje pri tvorbe a korektúre vlastných textov (štylistická sebareflexia), štylistickej analýze a preklade pôvodných textov.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Konverzačné cvičenia z UJ 2

Študent ďalej rozširuje slovnú zásobu a znalosti ukrajinskej gramatiky, získava rečové zručnosti. Je schopný konverzovať na štandardné témy a porozumieť náročnejšiemu textu.

Odborný preklad 1

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a zameriava sa na preklad odborných, populárno-náučných a publicistických textov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Odborný preklad 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a zameriava sa na preklad odborných, populárno-náučných a publicistických textov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Praktický ukrajinský jazyk 2

Študent získava poznatky z ukrajinskej gramatiky a vie ich správne aplikovať. Rozumie cvičeniam a testovým úlohám z rôznych jazykových rovín s dôrazom na morfológiu, syntax a valenciu lexikálnych jednotiek. Analyzuje získané informácie z fonetiky a fonológie, ortoepie a ortografie spisovnej ukrajinčiny a následne aplikuje získané znalosti pri textovej verifikácii doterajších poznatkov z ukrajinskej gramatiky.

Preklad 1

Kurz je primárne určený pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a zameriava sa na preklad textov rôznych štýlov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Preklad 2

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a zameriava sa na preklad textov rôznych štýlov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Reálie Ruska

Študent ovláda informácie o geografii, prírodných podmienkach, štátnom zriadení Ruskej federácie. Študent porozumie špecifikám a osobitostiam zloženia obyvateľstva RF z etnického i konfesionálneho hľadiska. Študent si pamätá základné údaje o významných pamiatkach ruskej kultúry. Študent aplikuje získané vedomosti na vytvorenie celkového obrazu o Rusku.


Rečové cvičenia a hovorenie

Kurz slúži na zdokonalenie produktívnej rečovej zručnosti hovorenia so zameraním na samostatný ústny prejav v ruskom jazyku. Výsledkom je porozumenie vstupu do komunikácie, jej udržiavanie a ukončenie, rovnako ako aj schopnosť vyjadriť súhlas, nesúhlas, prísľub, návrh, prosbu apod. Naučené znalosti sa aplikujú do praxe pri porozumení monologickým a dialogickým prejavom v rôznych situáciách.

Rečové cvičenia a písanie

Kurz slúži na nácvik a zdokonalenie produktívnej rečovej zručnosti písania so zameraním na samostatný písomný prejav. Výsledkom toho je ovládanie vybraných žánrových modelových štruktúr písomného prejavu a porozumenie pravopisným a lexikálno-gramatickým javom pomocou písomného prejavu.

Rečové cvičenia z UJ 1

Študent získava elementárne rečové a komunikačné zručnosti z ukrajinského jazyka. Vie správne formulovať otázky v bežnej komunikácii. Orientuje sa v tematických okruhoch každodenného života s prihliadnutím na špecifiká ukrajinského prostredia.

Rečové cvičenia z UJ 3

Študent získava základné komunikačné a rečové kompetencie z ukrajinského jazyka, dokáže komunikovať v typických situáciách. Ovláda základy gramatiky a vie ich správne aplikovať. Orientuje sa v reáliách a kultúrnej problematike a vie sa k tomu vyjadriť.

Technická ruština

Kurz je zameraný na nadobudnutie a osvojenie rečových kompetencií zo zvolených odvetví techniky na základe čítania, pochopenia a analýzy textového materiálu publicistického, náučno-populárneho a odborného štýlu. Nadobudnuté teoretické vedomosti sa aplikujú do praxe pri práci s konkrétnymi textami technického charakteru.

Tlmočenie 1

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Tlmočenie 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Tlmočenie 3

Kurz je primárne určený pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Ukrajinská kultúra

Študent si osvojí dejinné vrcholy kultúrneho vývoja Ukrajiny od starších čias do 21. storočia. Porozumie historicky priaznivým a nepriaznivým obdobiam pre vývin kultúry a ich následkom. Analyzuje získané informácie o významných osobnostiach v oblasti výtvarného umenia, architektúry, hudby, divadla, filmového umenia 20. storočia. Študent aplikuje získané vedomosti pri vytváraní si celkového obrazu o ukrajinskej kultúre.

Základy tlmočenia 1

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.