Rečové cvičenia a písanie

Kurz slúži na nácvik a zdokonalenie produktívnej rečovej zručnosti písania so zameraním na samostatný písomný prejav. Výsledkom toho je ovládanie vybraných žánrových modelových štruktúr písomného prejavu a porozumenie pravopisným a lexikálno-gramatickým javom pomocou písomného prejavu.

Rečové cvičenia z UJ 1

 • Študent získava elementárne rečové a komunikačné zručnosti z ukrajinského jazyka na úrovniach A 1 – A 2 (podľa štátnej normy ukrajinského jazyka (2020)). 
 • Vie správne formulovať otázky v bežnej komunikácii.
 • Orientuje sa v tematických okruhoch každodenného života s prihliadnutím na špecifiká ukrajinského prostredia.

Rečové cvičenia z UJ 1

Študent získava elementárne rečové a komunikačné zručnosti z ukrajinského jazyka. Vie správne formulovať otázky v bežnej komunikácii. Orientuje sa v tematických okruhoch každodenného života s prihliadnutím na špecifiká ukrajinského prostredia.

Rečové cvičenia z UJ 2

 • Študent vie rozpoznať a používať gramaticky správne jazykové formy na vyjadrenie vlastných komunikačných potrieb zodpovedajúce úrovni A 2 Štátneho štandardu ukrajinského jazyka (2020).
 • Študent je schopný predniesť krátky, pripravený, elementárny výrok na známu tému;
 • Študent dokáže ústne opísať miesta, predmety, vlastnosti a činnosti.
 • Študent vie ústne opísať každodenné zvyky, vkusu a preferencií v krátkom rade jednoduchých fráz a viet ako zoznam. 
 • Študent dokáže vyrozprávať príbeh v jednoduchom slede udalostí.
 • Študent je schopný krátko a jednoducho vyjadriť svoj názor na danú tému so základným zdôvodnením.


Rečové cvičenia z UJ 3

Študent získava základné komunikačné a rečové kompetencie z ukrajinského jazyka, dokáže komunikovať v typických situáciách. Ovláda základy gramatiky a vie ich správne aplikovať. Orientuje sa v reáliách a kultúrnej problematike a vie sa k tomu vyjadriť.

Ruská kultúra

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so špecifikami národnej ruskej kultúry a rozšíriť u nich prehľad o rôznych sférach kultúrneho života súčasného Ruska a o základných etapách vývinu ruskej kultúry, zlepšiť ich orientáciu v umeleckých smeroch a žánroch. Obsah predmetu zahŕňa informácie tak o tradičnej ľudovej kultúre ako aj o súčasnej situácii v rozličných oblastiach kultúry a umenia Ruska.

Učiteľ: Patrik Lekeš

Súčasnа Ukrajina

 • Východní Slovania: od histórie vzniku do útvaru samostatných štátov.
 • Štátne symboly, územnosprávne členenie Ruskej federácie/Ukrajiny/Bieloruska. 
 • Geografia a príroda krajiny. Klimatické zóny. 
 • Národnostné zloženie obyvateľstva, základné náboženstvá.
 • Osobitosti štátneho zriadenia. Politické strany. 
 • Mestský a regionálny rozvoj. 
 • Dopravná infraštruktúra krajiny. 
 • Najvýznamnejšie mestá, základné historické pamiatky, unikátne objekty. 
 • Veda a vzdelávanie. Vysoké školstvo a možnosti uplatnenia. 
 • Jazyková politika Ruska/Ukrajiny/Bieloruska. Základné jazykové  rozdiely.  
 • Súčasná kultúra a šport, ich najvýznamnejší predstavitelia.
 • Moderné technológie. Najvýznamnejší vedci. 
 • Súčasné mládežnícke subkultúry.

Technická ruština

Kurz je zameraný na nadobudnutie a osvojenie rečových kompetencií zo zvolených odvetví techniky na základe čítania, pochopenia a analýzy textového materiálu publicistického, náučno-populárneho a odborného štýlu. Nadobudnuté teoretické vedomosti sa aplikujú do praxe pri práci s konkrétnymi textami technického charakteru.

Tlmočenie 1

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Tlmočenie 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Tlmočenie 3

Kurz je primárne určený pre študentov 2. ročníka Mgr. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Ukrajinská kultúra

Študent si osvojí dejinné vrcholy kultúrneho vývoja Ukrajiny od starších čias do 21. storočia. Porozumie historicky priaznivým a nepriaznivým obdobiam pre vývin kultúry a ich následkom. Analyzuje získané informácie o významných osobnostiach v oblasti výtvarného umenia, architektúry, hudby, divadla, filmového umenia 20. storočia. Študent aplikuje získané vedomosti pri vytváraní si celkového obrazu o ukrajinskej kultúre.

Základy interkultúrnej komunikácie

Študent ovláda základné pojmy interkultúrnej komunikácie. Študent si rozširuje svoj celkový kultúrny rozhľad. Študent porovnáva národnú kultúru s kultúrou vyučovaného jazyka.

Stručná osnova predmetu:

 1. Povaha a špecifiká interkultúrnej komunikácie.
 2. Osvojenie si základných pojmov interkultúrnej komunikácie.
 3. Oboznámenie sa s univerzálnymi a individuálnymi zložkami národných kultúr (s dôrazom na materinskú kultúru v porovnaní s kultúrami vyučovaných jazykov), národnými kultúrnymi špecifikami a spôsobmi ich výskumu a opisu.

Základy tlmočenia 1

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.

Základy tlmočenia 2

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a je zameraný na zdokonaľovanie percepcie počutého textu a jeho následnej reprodukcie.