Dejiny a reálie Ukrajiny

 • Študent ovláda významné historické udalosti – od obdobia Kyjevskej Rusi až po súčasnosť. 
 • Študent rozumie historickému významu jednotlivých udalostí, analyzuje získané informácie. 
 • Študent pozná najvýznamnejšie osobnosti ukrajinských dejín. 
 • Študent dokáže aplikovať získané znalosti na vytvorenie celkového obrazu o reáliách a dejinách Ukrajiny.

Dejiny Ruska

Kurz je zameraný na oboznámenie poslucháčov so špecifikami dejín Ruska od čias formovania staroruskej štátnosti až po obdobie rozpadu a zániku ZSSR (1991). Cieľom kurzu je, aby poslucháči porozumeli významu jednotlivých udalostí a ich vplyvu na historický vývoj Ruska.

Didaktika RJ1

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými metodickými postupmi pri vyučovaní ruskej grafiky a ortografie, fonetiky, lexiky a gramatiky s dôrazom na praktické demonštrovanie vyučovania jednotlivých aspektov. Ide taktiež o prezentovanie problematiky hodnotenia a kontroly pri cudzojazyčnom vyučovaní, hry a jej úlohy vo vyučovaní ruského jazyka ako cudzieho.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Didaktika RJ2

Študent ovláda základné pojmy z problematiky metodiky vyučovania cudzích jazykov s akcentom na ruský jazyk. Študent kategorizuje jednotlivé druhy rečovej činnosti, prakticky aplikuje konkrétne metodické postupy pri vyučovaní jednotlivých druhov rečovej činnosti. Študent aplikuje vhodné metodické postupy pri práci s cudzojazyčným textom. Stručná osnova predmetu: 1. Druhy a systém cvičení vo vyučovaní ruského jazyka ako cudzieho. 2. Druhy rečovej činnosti. 3. Vyučovanie čítania s porozumením. 4. Práca s textom na hodinách ruského jazyka ako cudzieho. 5. Vyučovanie počúvania s porozumením. 6. Vyučovanie hovorenia. 7. Vyučovanie písania. 8. Problematika vyučovania prekladu na hodinách cudzieho jazyka.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Funkčná lexikológia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s otázkami systémovej a sociolingvistickej lexikológie. Naučiť študentov generalizovať princípy stavby, vývinu a fungovania lexikálnej zásady súčasného ruského jazyka, analyzovať nové informácie o teoreticko-metodologickom rámci kognitívnej a pragmatickej lingvistiky a lexikológie a aplikovať naučené poznatky syntetickej kognitívno-pragmatickej lexikológie súčasného ruského jazyka.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Funkčná štylistika

Študent ovláda základné pojmy a termíny teoretickej štylistiky, metodiku praktickej štylistiky, teoretickú bázu funkčných a pragmatických možností využitia cieľového jazyka. Študent porozumie fungovaniu rôznych štylistických foriem jazyka z komunikačného, pragmatického a kognitívneho hľadiska. Analyzuje ortoepické, gramatické a syntaktické aspekty textov umeleckého, odborného, publicistického, administratívneho a hovorového štýlu s použitím zaužívanej terminológie. Získané znalosti o zákonitostiach spisovného jazyka a jeho variet aplikuje pri tvorbe a korektúre vlastných textov (štylistická sebareflexia), štylistickej analýze a preklade pôvodných textov.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Jazykový proseminár 1

Predmet je zameraný na prehlbovanie a upevňovanie jazykových vedomostí, rozvíjanie komunikatívnych zručností (receptívnych i produktívnych), rečových intencií v nasledujúcich tematických okruhoch: 1. Človek (jeho psychické a fyzické vlastnosti), 2. Rodina, 3. Bývanie. Cieľom je optimalizácia jazykovej kompetencie na rovine morfologickej, syntaktickej i lexikálnej. Texty, dialógy a cvičenia potenciujú komunikatívnu aktivitu študentov a osvojenie si rečových situácií typických pre bežnú komunikáciu. Pri osvojovaní, resp. prehlbovaní znalostí gramatického učiva sa akcentuje metóda postupnosti. Texty na doplnkové čítanie rozvíjajú rečové i intelektuálnych schopností študenta v samostatnom ústnom i písomnom prejave. Lexikálnogramatické učivo sa aktivizuje a upevňuje v jazykovo-rečových a situačne orientovaných rečových cvičeniach.

Učiteľ: Patrik Lekeš

Konverzačné cvičenia z UJ 1

 • Študent získava základné rečovo-komunikačné zručnosti z ukrajinského jazyka na úrovniach B 1 – B 2 (podľa štátnej normy ukrajinského jazyka (2020));
 • vie reagovať na jednoduché otázky a formulovať základné požiadavky v bežnej komunikácii;
 • vie správne formulovať otázky v bežnej komunikácii.

Konverzačné cvičenia z UJ 2

Študent ďalej rozširuje slovnú zásobu a znalosti ukrajinskej gramatiky, získava rečové zručnosti. Je schopný konverzovať na štandardné témy a porozumieť náročnejšiemu textu.

Konverzačné cvičenia z UJ 3

 • Študent ďalej rozširuje slovnú zásobu a znalosti ukrajinskej gramatiky, získava rečové zručnosti na úrovniach B 1 – B 2 (podľa štátnej normy ukrajinského jazyka (2020)).
 • Študent rozpoznáva monologickú a dialogickú reč pri počúvaní s porozumením.
 • Študent má slovnú zásobu postačujúcu na bežnú komunikáciu. 
 • Je schopný konverzovať v ukrajinskom jazyku na stredne náročné témy, plynule reprodukovať počutý text a formulovať otázky i vlastné stanoviská.

Odborný preklad 1

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a zameriava sa na preklad odborných, populárno-náučných a publicistických textov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Odborný preklad 2

Kurz je primárne určený pre študentov 1. ročníka Mgr. štúdia a zameriava sa na preklad odborných, populárno-náučných a publicistických textov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Praktická štylistika

Študent vie identifikovať funkčné štýly spisovného ruského jazyka, preto hlavným cieľom predmetu je uplatniť kritérium spisovnosti a nespisovnosti, a taktiež variabilnosti v používaní jazykových prostriedkov v písomnej a ústnej reči študentov. Učiť ich štylizovať typické texty vhodne ku komunikačnej situácii, aplikovať správne výrazové prostriedky v typických komunikačných situáciách.

Učiteľ: Alena Kalechyts

Praktický ukrajinský jazyk 1

 • Študent získava základné poznatky z ukrajinskej gramatiky; 
 • porozumie cvičeniam a testovým úlohám z rôznych jazykových rovín s dôrazom na morfológiu a valenciu lexikálnych jednotiek; 
 • analyzuje získané poznatky z fonetiky a fonológie, ortoepie a ortografie spisovnej ukrajinčiny a následne aplikuje tieto znalosti pri systematizácii doterajších poznatkov z ukrajinskej gramatiky.


Praktický ukrajinský jazyk 2

Študent získava poznatky z ukrajinskej gramatiky a vie ich správne aplikovať. Rozumie cvičeniam a testovým úlohám z rôznych jazykových rovín s dôrazom na morfológiu, syntax a valenciu lexikálnych jednotiek. Analyzuje získané informácie z fonetiky a fonológie, ortoepie a ortografie spisovnej ukrajinčiny a následne aplikuje získané znalosti pri textovej verifikácii doterajších poznatkov z ukrajinskej gramatiky.

Praktický ukrajinský jazyk 3

 • Študent získava poznatky z ukrajinskej gramatiky a vie ich správne aplikovať.
 • Rozumie cvičeniam a testovým úlohám z rôznych jazykových rovín s dôrazom na morfológiu, syntax a valenciu lexikálnych jednotiek.
 • Študent vie uplatniť základné znalosti z ukrajinskej gramatiky v praxi, správne reprodukovať súvislý text strednej náročnosti a samostatne produkovať texty v typických komunikačných situáciách.


Preklad 1

Kurz je primárne určený pre študentov 2. ročníka Bc. štúdia a zameriava sa na preklad textov rôznych štýlov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Preklad 2

Kurz je primárne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia a zameriava sa na preklad textov rôznych štýlov najmä z ruštiny do slovenčiny, ako aj na pravopisné cvičenia.

Reálie Ruska

Študent ovláda informácie o geografii, prírodných podmienkach, štátnom zriadení Ruskej federácie. Študent porozumie špecifikám a osobitostiam zloženia obyvateľstva RF z etnického i konfesionálneho hľadiska. Študent si pamätá základné údaje o významných pamiatkach ruskej kultúry. Študent aplikuje získané vedomosti na vytvorenie celkového obrazu o Rusku.


Rečové cvičenia a hovorenie

Kurz slúži na zdokonalenie produktívnej rečovej zručnosti hovorenia so zameraním na samostatný ústny prejav v ruskom jazyku. Výsledkom je porozumenie vstupu do komunikácie, jej udržiavanie a ukončenie, rovnako ako aj schopnosť vyjadriť súhlas, nesúhlas, prísľub, návrh, prosbu apod. Naučené znalosti sa aplikujú do praxe pri porozumení monologickým a dialogickým prejavom v rôznych situáciách.