Pomoc s Search courses

Politika tradicionalizmu a moderny

Základné súvislosti vzniku a vývoja politických systémov a ich princípov, analýza fungovanie základných politických inštitúcií tradicionalizmu a moderny, osvedčené formy politiky a možnosti zmien
politických systémov a inštitúcií, najvplyvnejšie "ideológie" predmodernej a modernej doby, ich vývoj a teórie

Nacionalizmom a fundamentalizmom

Základné súvislosti vzniku a vývoja nacionalizmov a fundamentalizmov, analýza ich príčín a následkov, kladné a záporné stránky prebiehajúcich aj aktuálnych procesov

Kultúrná a sociálnou antropológiou

Základné determinanty evolučného vývoja, biologická a kultúrna genéza a zákonitosti vývoja človeka, jeho úloha a postavenie v spoločnosti a v prírode, základné spoločenské a kultúrne procesy a štruktúra ich inštitúcií, produkcia „politického“

Spoločenské konflikty a teórie demokracie

Základné príčiny a následky vzniku a vývoja konfliktov, význam, analýza, možnosti ich riešenia, základné princípy a súvislosti najvýznamnejších teóríí demokracie a reálnych demokratických i nedemokratických systémov v Európe a vo svete.

Dejiny Európy I.

Kurz je určený študentom bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi identifikovať základné historické obdobia v Európe a spoznať ich charakteristické črty. Následne sa venuje témam: Francúzska revolúcia (1789-1799), vláda Napoleóna Bonaparta, Viedenský kongres (1814-1815), Kongresový systém Európy, revolučné procesy v Európe 19. storočia.

Dejiny Slovenska

Kurz je určený študentom magisterského štúdia. Umožňuje študentovi základnú orientáciu v najstarších dejinách na území Slovenska po 18. storočie. V rámci kurzu študent analyzuje proces formovania slovenského národa, identifikuje etniká žijúce a formujúce slovenskú históriu. Venuje sa histórii Slovenska v Československej republike v prvej polovici 20. storočia, vzniku a politickému systému Slovenskej republiky (1939-1945). 

Európa a islamské regióny

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet sa zaoberá charakteristikou islamu a jeho rozšírenia vo svete. Venuje vzťahom islamu s Európou. Vysvetľuje pojmy islamizmus a islamofóbia, politický islam, islamský fundamentalizmus vo vzťahu k Európe.

Európska únia a Afrika

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s etapami vývoja Afriky, jej historickými premenami, skúsenosťami s otroctvom, budú im vysvetlené pojmy ako kolonizácia a dekolonizácia, panafrikanizmus a tribalizmus. Zoznámia sa s problematikou rozvojovej pomoci a úlohou EÚ v procese rozvoja afrického kontinentu.

Implementácia spoločenskovedných poznatkov

Cieľom predmetu je naučiť sa teoretické spoločenskovedné poznatky v politologickej a  žurnalistickej praxi, pomocou rôznych, na to určených komunikačných techník a stratégií.

Osobnosti spoločenskovedného života

Cieľom predmetu je priblížiť tvorbu vybraných spoločenskovedných osobností v kontexte ich doby, analyzovať a aplikovať ich teórie na súčasné spoločensko-politické dianie.

Personálny manažment EÚ

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje základné princípy personálneho manažmentu vo všeobecnosti, ako aj na personálny manažment EÚ. Objasňuje  práva a povinnosti zamestnancov EÚ. Približuje činnosť medziinštitucionálnej agentúry EPSO. V praktickej časti učí študentov pracovať s online prihlasovacími formulármi a testovacími technikami EÚ.

Úvod do politických vied I.

Kurz je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi vymedziť predmet, metódy politológie a jej miesto v systéme spoločenských vied. Poskytuje študentovi pojmový aparát a oboznámi ho so základnými charakteristikami politických ideológií.

Úvod do psychologických disciplín

Kurz je určený študentom bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi zorientovať sa v klasifikácii psychologických vied, ich dejinách a prístupoch v psychológii. Následne poskytne študentovi základy Psychológie osobnosti a Sociálnej psychológie.

Základy sociológie

Predmet je určený pre 1. ročník študentov a študentiek politológie a euroázijských štúdií. Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými pojmami sociológie a s najznámejšími osobnosťami tohto vedného odboru.