Pomoc s Search courses

Európa a islamské regióny

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet sa zaoberá charakteristikou islamu a jeho rozšírenia vo svete. Venuje vzťahom islamu s Európou. Vysvetľuje pojmy islamizmus a islamofóbia, politický islam, islamský fundamentalizmus vo vzťahu k Európe.

Európska únia a Afrika

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s etapami vývoja Afriky, jej historickými premenami, skúsenosťami s otroctvom, budú im vysvetlené pojmy ako kolonizácia a dekolonizácia, panafrikanizmus a tribalizmus. Zoznámia sa s problematikou rozvojovej pomoci a úlohou EÚ v procese rozvoja afrického kontinentu.

Personálny manažment EÚ

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje základné princípy personálneho manažmentu vo všeobecnosti, ako aj na personálny manažment EÚ. Objasňuje  práva a povinnosti zamestnancov EÚ. Približuje činnosť medziinštitucionálnej agentúry EPSO. V praktickej časti učí študentov pracovať s online prihlasovacími formulármi a testovacími technikami EÚ.