Antisemitizmus a judaizmus

Kurz je určený študentom magisterského štúdia. Umožňuje študentovi získať vedomosti o dejinách Židov i o dejinách antisemitizmu. Študent identifikuje základné rozdiely medzi rôznymi náboženskými textami. Má vedomosti o symboloch a kultových predmetoch judaizmu. Orientuje sa v tradíciách a zvykoch v priebehu života Židov a pozná najvýznamnejšie sviatky judaizmu. Rozlišuje rôzne druhy antisemitizmu, vie analyzovať príčiny vzniku a vývoj antisemitizmu. Pracuje s tematikou šoa (holocaustu).

Bezpečnostná politika v 21. storočí

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje bezpečnosť, bezpečnostné prostredie, hrozby a riziká, definuje základné princípy bezpečnostne politiky, ako aj na jej základné dokumenty. Objasňuje fungovanie medzinárodného práva v rámci medzinárodnej bezpečnosti a vojnovému právu. Venuje sa teoretickým
školám a geopolitike.

Dejiny Eurázie

Hlavné dejinné línie vývoja Eurázie, ohniská kultúrno-civilizačného vývoja. Grécky a rímsky prienik do ázijského priestoru. Vznik a šírenie kresťanstva a islamu. Mongolská ríša. Osmanská ríša. Rozmach a pád kolonializmu. Francúzska revolúcia a vývoj po nej. Svetové vojny a ich dôsledky

Dejiny Európy 2.

Kurz je určený študentom bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi orientovať sa v dejinách prvej polovice 20. storočia v Európe. Prioritne sa venuje témam: I. svetová vojna a Versailleský systém, Weimarská republika, nacizmus a fašizmus, „konečné riešenie židovskej otázky“ v Európe.

Dejiny Európy I.

Kurz je určený študentom bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi identifikovať základné historické obdobia v Európe a spoznať ich charakteristické črty. Následne sa venuje témam: Francúzska revolúcia (1789-1799), vláda Napoleóna Bonaparta, Viedenský kongres (1814-1815), Kongresový systém Európy, revolučné procesy v Európe 19. storočia.

Dejiny filozofie

Najvýznamnejší myslitelia, základné pojmy a súvislosti vývoja dejín filozofie, ich sociálny význam a kritéria, analýza myšlienkových pochodov a hodnotenie aj z hľadiska aktuálnych potrieb

Dejiny Slovenska

Kurz je určený študentom magisterského štúdia. Umožňuje študentovi základnú orientáciu v najstarších dejinách na území Slovenska po 18. storočie. V rámci kurzu študent analyzuje proces formovania slovenského národa, identifikuje etniká žijúce a formujúce slovenskú históriu. Venuje sa histórii Slovenska v Československej republike v prvej polovici 20. storočia, vzniku a politickému systému Slovenskej republiky (1939-1945). 

Európa a islamské regióny

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet sa zaoberá charakteristikou islamu a jeho rozšírenia vo svete. Venuje vzťahom islamu s Európou. Vysvetľuje pojmy islamizmus a islamofóbia, politický islam, islamský fundamentalizmus vo vzťahu k Európe.

Európska únia a Afrika

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s etapami vývoja Afriky, jej historickými premenami, skúsenosťami s otroctvom, budú im vysvetlené pojmy ako kolonizácia a dekolonizácia, panafrikanizmus a tribalizmus. Zoznámia sa s problematikou rozvojovej pomoci a úlohou EÚ v procese rozvoja afrického kontinentu.

Implementácia spoločenskovedných poznatkov

Cieľom predmetu je naučiť sa teoretické spoločenskovedné poznatky v politologickej a  žurnalistickej praxi, pomocou rôznych, na to určených komunikačných techník a stratégií.

Inštitúcie Európskej únie

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje inštitucionálnu štruktúru Európskej únie. Charakterizuje a definuje jednotlivé orgány EÚ. Poskytuje informácie o európskych inštitúciach, ich zložení, fungovaní a vzájomných vzťahoch a ich vzťahoch voči členským krajinám. Objasňuje historické a teoretické základy európskej integrácie.

Komunikačné zručnosti

Cieľom predmetu je priblížiť teoretické východiská komunikácie a nadväzne sa oboznámiť s komunikačnými technikami. 

Kulturná a sociálnou antropológiou

Základné determinanty evolučného vývoja, biologická a kultúrna genéza a zákonitosti vývoja človeka, jeho úloha a postavenie v spoločnosti a v prírode, základné spoločenské a kultúrne procesy a štruktúra ich inštitúcií, produkcia „politického“

Kvantitatívny a kvalitatívny spoločenskovedný výskum

Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými princípmi metodológie spoločenskovedného výskumu, získať poznatky o jednotlivých metódach výskumu (dotazníková metóda, terénny výskum, hĺbkové rozhovory, atď.). V rámci predmetu sú zabezpečené aj krátke online stretnutia s výskumníkmi, ktorí sa podelia o svoje výskumné skúsenosti. Hodnotenie predmetu: písomná skúška a seminárna práca. 

Ľudské a občianske práva

Predmet Ľudské a občianske práva analyzuje historický vývoj vývinu ľudských práv, postupné rozširovanie indexu ľudských práv na všetky skupiny ľudí cez štúdium právnych ukotvení v základnych zákonoch štátov a medzinárodných organizácií.

Nacionalizmus a fundamentalizmus

Základné súvislosti vzniku a vývoja nacionalizmov a fundamentalizmov, analýza ich príčín a následkov, kladné a záporné stránky prebiehajúcich aj aktuálnych procesov

Národy a náboženstvá Ázie

Vznik a vývoj národov a náboženstiev, ich miesto a význam, vzájomné vzťahy a politické formy organizácie v ázijskom priestore v celosvetových súvislostiach.

Osobnosti spoločenskovedného života

Cieľom predmetu je priblížiť tvorbu vybraných spoločenskovedných osobností v kontexte ich doby, analyzovať a aplikovať ich teórie na súčasné spoločensko-politické dianie.

Personálny manažment EÚ

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje základné princípy personálneho manažmentu vo všeobecnosti, ako aj na personálny manažment EÚ. Objasňuje  práva a povinnosti zamestnancov EÚ. Približuje činnosť medziinštitucionálnej agentúry EPSO. V praktickej časti učí študentov pracovať s online prihlasovacími formulármi a testovacími technikami EÚ.

Politická geografia a demografia

Predmet Politická geografia a demografia je zložený z dvoch úzko prepojených vedných disciplín. Politická geografia skúma vplyv geografických činiteľov na tvorbu politiky štátov, resp. ako dnes politika štátov dokáže určiť význam jednotlivých regiónov. Sleduje vývoj pohybu moci a sily v priestore. Demografia skúma pohyb a zmeny v populácii cez faktory ako je geografická poloha, politika štátu, spoločenské zmeny a pod.