Osobnosti spoločenskovedného života

Cieľom predmetu je priblížiť tvorbu vybraných spoločenskovedných osobností v kontexte ich doby, analyzovať a aplikovať ich teórie na súčasné spoločensko-politické dianie.

Personálny manažment EÚ

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje základné princípy personálneho manažmentu vo všeobecnosti, ako aj na personálny manažment EÚ. Objasňuje  práva a povinnosti zamestnancov EÚ. Približuje činnosť medziinštitucionálnej agentúry EPSO. V praktickej časti učí študentov pracovať s online prihlasovacími formulármi a testovacími technikami EÚ.

Politická geografia a demografia

Predmet Politická geografia a demografia je zložený z dvoch úzko prepojených vedných disciplín. Politická geografia skúma vplyv geografických činiteľov na tvorbu politiky štátov, resp. ako dnes politika štátov dokáže určiť význam jednotlivých regiónov. Sleduje vývoj pohybu moci a sily v priestore. Demografia skúma pohyb a zmeny v populácii cez faktory ako je geografická poloha, politika štátu, spoločenské zmeny a pod.

Politické dejiny Ruska

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s významnými historickými udalosťami, poskytnúť informácie o ruských dejinách od najstarších čias až po súčasnosť, analyzovať ich vplyv na súčasný politický systém Ruskej federácie.

Politické systémy a kultúry Indie, Číny a Japonska

Cieľom predmetu je dosiahnuť, aby študent vedel interpretovať princípy porovnávacej metódy v politológii a dokázal ich aplikovať pri analýze politických systémov Číny, Indie a Japonska.

Politické systémy spoločnosti (vybrané štáty)

Cieľom predmetu je naučiť študenta orientovať sa v pestrej palete politických systémov v Európe a vo vybraných štátov sveta. Obsah výučby povedie k tomu, aby vedel analyzovať geografické, ekonomické, historické, kultúrne a geopolitické príčiny, spoločné a rozdielne črty politických systémov medzi jednotlivými porovnateľnými štátmi.

Politika tradicionalizmu a moderny

Základné súvislosti vzniku a vývoja politických systémov a ich princípov, analýza fungovanie základných politických inštitúcií tradicionalizmu a moderny, osvedčené formy politiky a možnosti zmien
politických systémov a inštitúcií, najvplyvnejšie "ideológie" predmodernej a modernej doby, ich vývoj a teórie

Politiky Európskej únie

Predmet je určený pre študentov bakalárskeho štúdia štúdijných programov politológia a euroázijské štúdiá. Predmet charakterizuje základné princípy, metódy a nástroje politík Európskej únie. Definuje a objasňuje fungovanie jednotlivých politík EÚ vo vzťahu k členskými štátom a orgánom EÚ. Charakterizuje jednotlivé politiky EÚ.

Postsovietsky priestor a ázijské veľmoci

Predmet je zameraný na oboznámenie študentov s princípmi porovnávacej metódy v politológii a ich aplikáciu. Dôraz sa kladie na štáty postsovietskeho západu, južného Kaukazu, Strednej Ázie a ázijské veľmoci.

Spoločenské konflikty a teórie demokracie

Základné príčiny a následky vzniku a vývoja konfliktov, význam, analýza, možnosti ich riešenia, základné princípy a súvislosti najvýznamnejších teóríí demokracie a reálnych demokratických i nedemokratických systémov v Európe a vo svete.

Teórie medzinárodných vzťahov

Predmet sa venuje základným kategóriám a princípom teórií medzinárodných vzťahov. Klasifikuje jednotlivé teoretické školy medzinárodných vzťahov na základe analýzy informácií a materiálov o teóriách, modeloch a štruktúrach. Získané vedomosti o klasifikáciách a kategóriách spája s analyzovaním a monitorovaním faktických vedomostí o vývoji medzinárodných vzťahov.

Úvod do politických vied 2.

Kurz je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi orientovať sa v problematike štátu, vládnutia, deľby moci, teórie politických strán, hnutí a občianskych združení. Študent identifikuje rôzne volebné a stranícke systémy, procesy pri voličskom rozhodovaní. Pozná mechanizmus vládnutia a deľby moci (legislatíva, exekutíva, jurisdikcia)

Úvod do politických vied I.

Cieľom predmetu je dosiahnuť, aby študent vedel vymedziť predmet, základné metódy politológie, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied, a aby disponoval základnými vedomosťami o politickom systéme, politickom procese a politickej kultúre. Študent zároveň pracuje na osvojení si základného pojmového aparátu.

Úvod do politických vied I.

Kurz je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi vymedziť predmet, metódy politológie a jej miesto v systéme spoločenských vied. Poskytuje študentovi pojmový aparát a oboznámi ho so základnými charakteristikami politických ideológií.

Úvod do psychologických disciplín

Kurz je určený študentom bakalárskeho štúdia. Umožňuje študentovi zorientovať sa v klasifikácii psychologických vied, ich dejinách a prístupoch v psychológii. Následne poskytne študentovi základy Psychológie osobnosti a Sociálnej psychológie.

Základy ekonomiky

Teoretická reflexia základných javov a procesov hospodárskeho života, spotrebiteľskej i podnikateľskej praxe, národného a medzinárodného hospodárstva, analýza ich príčín, súvislostí a následkov  pre orientáciu sa v súčasných problémoch

Základy sociológie

Predmet je určený pre 1. ročník študentov a študentiek politológie a euroázijských štúdií. Cieľom predmetu je oboznámiť sa so základnými pojmami sociológie a s najznámejšími osobnosťami tohto vedného odboru.