Antropologická estetika – axiológia

Cieľom tejto disciplíny je analyzovať osnovné sujetové algoritmy v arcinaratívoch ako semiotizované axiologické štruktúry, čiže tradičné (archaické a v tomto zmysle univerzálne) systémy hodnôt a tomu zodpovedajúce životné stratégie. Predmety AET a AEA ako celok predstavujú vyvažujúci náprotivok tých blokov výučby, ktoré sa zacieľujú na aktuálne (módne) trendy v umení a kultúre (archaicky ustanovujúci obraz ľudského sveta, osnovné sujetové algoritmy ako semiotizované vzorce životných stratégií a archetypicky univerzálne existenciálne a axiologické štruktúry).

Antropologická estetika – tematológia

Sémantická rekonštrukcia tradičného (archaického, mýtopoetického) obrazu ľudského sveta, ako aj vysvetlenie fundamentálnych princípov a všeobecných štruktúr v rozprávkach a ďalších arcinaratívoch, ktoré predstavujú vzorové príbehy o archetypoch ľudského správania. Predmety AET a AEA ako celok predstavujú vyvažujúci náprotivok tých blokov výučby, ktoré sa zacieľujú na aktuálne (módne) trendy v umení a kultúre (archaicky ustanovujúci obraz ľudského sveta, osnovné sujetové algoritmy ako semiotizované vzorce životných stratégií a archetypicky univerzálne existenciálne a axiologické štruktúry).

Dejiny estetického myslenia – novovek

Kurz tematizuje základné tézy estetického myslenia 15. až 19. storočia v závislosti od predošlého vývinu a ako reakcia na nové udalosti a tendencie vo filozofii, vede a umení. Dobové estetické myslenie predstavuje prostredníctvom symptomatických problémov a tém: renesančný obraz sveta, novoplatonizmus, návrat k pôvodnému vedeniu, vedecká revolúcia, osvietenský vzostup subjektu, racionalizmus kontra empirizmus, osamostatňovanie estetiky, estetika mimézis verzus estetika expresie, dynamika krásy a škaredého, osvietenstvo a úcta k rozumu, romantická dôvera v emocionalitu a intuíciu, koniec metafyziky.

Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie II.

Kurz je zameraný na výtvarné umenie od 14.storočia po 19.storočie. Študent sa oboznámi so základnými charakteristikami súdobých umeleckých štýlov a s tvorbou najvýznamnejších osobností tohto obdobia. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckej kultúry - výtvarné umenie 1.

Učiteľ: Petra Baďová

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 1 - starovek a stredovek

Kurz je zameraný na výtvarné umenie praveku, staroveku a stredoveku. Študent sa oboznámi so základnými rysmi a výrazovými kvalitami architektúry, maľby a sochárstva uvedených období.

Učiteľ: Petra Baďová

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 2

Kurz je zameraný na výtvarné umenie staroveku a stredoveku. Študent sa oboznámi so základnými rysmi a výrazovými kvalitami architektúry, maľby a sochárstva staroveku a stredoveku v Európe a na Slovensku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckých štýlov 1.

Učiteľ: Petra Baďová

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 3 - novovek po 19. storočie (seminár)

Kurz je zameraný na výtvarné umenie novoveku po 19. storočie. Študent sa oboznámi so základnými rysmi a výrazovými kvalitami architektúry, maľby a sochárstva renesancie a baroka v Európe a na
Slovensku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckých štýlov 2.

Učiteľ: Petra Baďová

Dejiny umeleckých štýlov - výtvarné umenie 5 - 20. a 21. storočie (seminár)

Kurz je zameraný na výtvarné umenie 20. a 21. storočia. Študent sa oboznámi so základnými rysmi, výrazovými kvalitami a významnými osobnosťami architektúry, maľby a sochárstva moderny v Európe a na Slovensku. Kurz nadväzuje na vedomosti nadobudnuté po absolvovaní predmetu Dejiny umeleckých štýlov 4.

Učiteľ: Petra Baďová

Filozofia v umení

Náplňou kurzu sú aktuálne otázky týkajúce sa ľudského vnímania a existencie v tých polohách, ktoré definuje vzájomná dynamika reálneho a fiktívneho, resp. virtuálneho, reality a simulácie, reality transponovanej či transformovanej do simulakra. Tieto vybrané problémy sú demonštrované, rozoberané a interpretované prioritne na filmových dielach a dopĺňané štúdiom teoretických filozofických textov.

Interpretácia slovesného diela

 1. estetický zážitok ako báza interpretácie slovesného diela a úbežník výkladu všetkých jeho štruktúrnych úrovní – výrazová sústava F. Mika (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry);
 2. estetická pôsobnosť vyjadrovacích prostriedkov slovesného diela: trópy, figúry, príznakové štylistické prostriedky, verš a prozodické systémy (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry); 
 3. estetická pôsobnosť tematickej roviny slovesného diela: základné kategórie a opozície modelujúce svet v texte (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry);
 4. estetická pôsobnosť kompozície slovesného diela (teoretický výklad a predvedenie v interpretácii konkrétnych slovesných diel, predovšetkým z novšej slovenskej literatúry); 
 5. základné genologické kategórie slovesného diela.

Interpretácia umeleckého diela

 1. Estetický zážitok a jeho vzťah k pojmovej interpretácii umeleckého diela.
 2. Koncept výrazovej sústavy. 
 3. Základné úrovne/aspekty/zložky slovesného diela a relevantné kategórie. 
 4. Základné úrovne/aspekty/zložky hudobného diela a relevantné kategórie. 
 5. Základné úrovne/aspekty/zložky výtvarného diela a relevantné kategórie.

Intertextualita

Predmet sa sústreďuje na zvládnutie rôznych podôb metatextového nadväzovania v umeleckom procese so schopnosťou interpretačne tieto zručnosti využiť pre zmysluplné porozumenie textu. Študent tiež získa prehľad o podobe svetovej intertextuálnej teórie, ktorá východiskovo zakladá intertextualitu širšie než sú jej podoby v nitrianskej recepčnej estetike, a tak mu umožní flexibilne diskurzívne rozumieť kultúrnym fenoménom súčasnej doby.

Mimoumelecké estetično - Estetika krajiny

Kurz je zameraný na estetiku prírody, environmentu a faktory vnímania krajiny. Študent v jeho rámci nadobúda interpretačné zručnosti pri teoretickom reflektovaní daností rôznych typov (civilizačných a prírodných) prostredí.

Učiteľ: Petra Baďová

Mimoumelecké estetično – estetika životného štýlu

Ambíciou kurzu je vytvoriť u študenta interpretačné zručnosti v oblasti živej kultúry, rozumieť zvonka čitateľným signálom, špecifickým znakom rozmanitých prejavov životného štýlu predovšetkým vo väzbách na existenciu subkultúr a napätie medzi potrebou individuálneho, autentického bytia a mechanizmami skupinovej identifikácie, reklamy, konzumu a pod.


Seminár k dejinám umeleckých štýlov - výtvarné umenie

Kurz je zameraný na upevňovanie interpretačných zručností na špecifickom výtvarnom materiáli. Absolvent kurzu získa schopnosť porovnávacej analýzy, naučí sa rozoznávať štýlové, výrazové,  motivické a iné rozdiely/príbuznosti vo vývinových obdobiach novoveku, moderny a postmoderny.

Učiteľ: Petra Baďová

Semiotika kultúry a umelecká komunikácia

 1. výklad elementárnej semiotickej podstaty kultúry v koncepcii L. S. Vygotského;
 2. výklad elementárnej semiotickej podstaty kultúry v koncepcii J. Šmoka;
 3. základné semiotické kategórie v koncepcii Ch. S. Peirceho;
 4. základné semiotické kategórie v koncepcii Ch. K. Ogdena a I. A. Richardsa;
 5. základné semiotické kategórie v koncepcii Ch. W. Morrisa;
 6. základné semiotické kategórie v koncepcii G. Fregeho;
 7. základné semiotické kategórie v koncepcii J. S. Milla;
 8. použitie dosiaľ objasnených kategórií pri interpretácii konkrétnych mimoumeleckých kultúrnych javov a pri výklade paradigmatického modelu kultúry.
 9. základné semiologické kategórie v koncepcii F. de Saussurea;
 10. použitie dosiaľ objasnených kategórií pri interpretácii konkrétnych umeleckých výtvorov (semiotika komiksu);
 11. ruská formálna škola, československý štrukturalizmus a základné semiologické kategórie v koncepcii J. Mukařovského;
 12. použitie dosiaľ objasnených kategórií pri interpretácii konkrétnych umeleckých výtvorov a existenciálnych stavov (semiotika videoklipu, idealizujúce semiózy);
 13. základné kategórie teórie umeleckej komunikácie (syntagmatický model kultúry).

Svetové mytológie I.

Cieľom výučby je na základnej (prehľadovej) úrovni oboznámiť študentov s koncepciami svetových mytológií: priblížiť charakter jednotlivých náboženstiev, predstaviť najvýznamnejšie bytosti „mytologických svetov“ a starobylé svetské i sakrálne naratívy, v ktorých tieto postavy vystupujú. Prínos systematického a prehľadového štúdia svetových mytológií ťažiskovo spočíva prednostne na oboznámení sa s archetypálnymi mytologicko-rozprávkovými či náboženskými motivémami a kultúrnymi symbolmi (špecifickými i univerzálne platnými), ktoré dodnes rezonujú v rôznych druhoch umenia i v popkultúre.  

Umenie pre deti a mládež

Intersemioticky (v medzidruhových presahoch) podaná problematika. Dôraz na archetypálno-antropologický fundament modelovania životného sveta a v epistemologickej perspektíve existenciálnej semiotiky i recepčnej poetiky, čiže spôsobom, ktorý presahuje štandardy teórie a dejín literatúry/umenia pre deti a mládež u nás i v zahraničí. Vybrané témy: hrdina v literatúre pre deti a mládež, klišé a deformácie v zobrazení detského sveta, prienik tabuizovaných tém/motívov do umenia pre deti a mládež (sex, zločin, drastickosť a brutalita, smrť), prienik ideológie do umenia pre deti a mládež (komunizmus, fašizmus, náboženský fundamentalizmus), poeticko-lyrické obrazy v poézii a próze pre deti a mládež, ilustrácia v detskej knihe atď.

Úvodný seminár k bakalárskej práci

Bibliografické zápisy publikačných jednotiek (spojené s nácvikom) a spôsob ich uvádzania v závere práce. Etické a bibliografické pravidlá citovania, resp. parafrázovania v odbornom texte (spojené s nácvikom). Grafická podoba bakalárskej práce s ohľadom na pravidlá vypracované Ústavom literárnej a umeleckej komunikácie. Anotácia a kľúčové slová. Tradičná a invenčná kompozícia bakalárskej práce – zásady a možnosti. Rôzne možnosti metodologického a problémového uchopenia práce/konkrétnej témy. Konzultácia danej problematiky s vedúcim bakalárskej práce (individuálne).