Organické chémia 2 (KCH/OCH2I/2015)

Disciplína Organická chémia II. klasifikuje reakcie organických zlúčením podľa rôznych kritérií, na základe charakteru väzieb, podľa reakčného mechanizmu danej skupiny látok. Dáva možnosť študentom aplikovať osvojené teoretické poznatky z organickej chémie na riešenie konkrétnych úloh, pochopenie vzťahu medzi štruktúrou a reaktivitou organických zlúčenín. Jej úlohou je naučiť plánovať syntézy organických zlúčenín na základe štruktúry a reaktivity organických látok.

Seminár k bakalárskej práci II.

Predmet je zameraný na prípravu bakalárskej práce. Budúci absolventi bakalárskeho štúdia  si pripravujú  materiál na uvedenú štátnu skúšku.

Technika a didaktika školských pokusov

Predmet je zameraný na rozvíjanie schopností študentov pre tvorivé využívanie školského chemického experimentu do vyučovania na základných a stredných školách.

Hlavnou náplňou je naučiť študentov správne technicky, ale aj didakticky realizovať ako aj prezentovať všetky typy chemických pokusov.

Na cvičeniach sa zameriavame na chemické metódy, efektné experimenty, experimenty realizované, makrotechnikou a mikrotechnikou, ako aj implementáciou IKT do vyučovania – využitie integrovaného meracieho systému IP-Coach.

Učiteľ: Zita Jenisová

Všeobecná a anorganická chémia

Tu napíšte výstižný a zaujímavý odsek, ktorý vysvetľuje, o čom je tento kurz

Všeobecná chémia

Všeobecná chémia je prípravná disciplína pre štúdium  chémie, fyziky, ekológie a environmentalistiky. Disciplína je zameraná na celú oblasť chémie s osobitným akcentom na chémiu anorganickú, analytickú, organickú a biochémiu. Cieľom predmetu je poskytnúť opis princípov, ktorými sa riadia chemickéh látky, zmesi a chemické reakcie. Všeobecná chémia sa  orientuje aj na sledovanie vplyvov chemických látok a ich zmesí na životné prostredie. Jednotlivé zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, flóra a fauna) sú negatívne ovplyvňované  chemickými procesmi a technológiami.