Didaktika fyziky 2 (KF/RSDF2/12)

Predmet sa zaobera konkretnou didaktikou fyziky na zakladnej a strednej škole, cez tematické celku. Obsahom sú rozbory tematických celkov, pri ktorých sa  budeme zaoberať aplikáciou teórie vyučovania fyziky na konkrétnu výučbu. Taktiež znalosťou učiva fyziky i jeho spracovanie v učebniciach ZŠ a SŠ. Znalosťou všeobecnej fyziky ako nevyhnutnú podmienku pre odborné a metodické zvládnutie učiva.

Astronómia (KF/AA/15) a astrofyzika ( KF/RSA/12)

Predmet, ktorý sa zaoberá vesmírom - jeho vznikom, vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav. Zároveň skúma fyzikálne a chemické vlastnosti astronomických objektov, ako aj procesy, ktoré ich vyvolávajú.

Fyzika mikrosveta

Fyzika mikrosveta je predmetom, ktorý sa zaoberá s fyzikálnymi javmi, ktoré svedčia o kvantovej povahe sveta. Určitým spôsobom je súhrnom experimentov a teoretických poznatkov klasickej fyziky, ktoré ukázali na nutnosť vypracovania nových základov fyziky. Javy, ktorými sa fyzika mikrosveta zaoberá, majú svoju podstatu v kvantovej mechanike. Boli objavené pri skúmaní fyzikálnych javov na mikroskopickej úrovni (štruktúra atómu), alebo makroskopických javov, ktorých vysvetlenie sa hľadalo na mikroskopickej úrovni (tepelné žiarenie).
Učiteľ: Aba Teleki

Fyzikálne praktikum V

Predmet nadväzuje na prednášky a semináre z elektroniky. Cieľom špeciálneho praktika je oboznámenie sa s elektronickým laboratóriom a získanie hlbších praktických zručností v oblasti elektroniky.

Jadrová fyzika

Jadrová fyzika nie je len o energetike, militarizme, ale taktiež o tom, odkiaľ sa zobrali naše stavebné prvky ako uhlík, železo. Dáva pohľad do geologickej histórie Zeme, slnečnej sústavy a vesmíru, ako žijú a zomierajú hviezdy, ako všetko súvisí s elementárnymi časticami a o mnohých iných súvislostiach.

KF/RFUTM/15 Riešenie fyzikálnych úloh k TM

Cieľom tohto kurzu je poskytnúť priestor pre hodnotenie študentov riešiacich fyzikálne úlohy z teoretickej mechaniky.

Učiteľ: Tomáš Húlan