Teória relativity

Mohli by sme začať slovami, že bez teórie relativity sa nedá pochopiť ako pracuje....
Teóra relativity to ale nemá za potreby, je šedou eminenciou medzi fyzikálnymi teóriami.
Je skutočne fundamentálna a plná krásneho uvažovania o prírode. Je jednoducho miláčik fyzikov. Jednoduchý matematický aparát, ale hlboké myšlienky o fyzike. Až v teórii relativity si človek uvedomuje, čo to znamená merať dåžku niečoho alebo merať čas. Príroda nemá privilegovaného pozorovateľa a má to ïalekosiahle dôsledky.

Úvod do experimentálnej fyziky (FPV/KF/UEF/15)

Študent získa teoretické vedomosti zo základných metód merania fyzikálnych veličín a rôznych druhov chýb merania. Naučí sa spracovávať výsledky priamych aj nepriamych fyzikálnych meraní. Študent vie spracovať výsledky merania do písomného protokolu. Študent si osvojí zásady experimentálnej práce a zásady bezpečnosti práce vo fyzikálnom laboratóriu.

Učiteľ: Tomáš Húlan

Výpočtová technika vo fyzike 1

Obsahom predmetu je zaoberať sa problematikou využitia IKT vo vzdelávaní. Cieľom je naučiť sa pracovať v LMS systéme moodle.
Učiteľ: Libor Vozár