Akademické písanie

Tento kurz je určený aj pre študentov predmetu: KLIS/apAkadPis/05.

Kurz poskytuje študentom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti akademického písania.

Americká literatúra 2

Predmet Americká literatúra 2 nadväzuje na predmet Americká literatúra 1. Jeho úlohou je prehĺbiť si poznatky z terminológie a z teórie súčasnej americkej literatúry. Seminárne cvičenia sa snažia prostredníctvom analýzy - interpretácie vybraných textov prakticky podložiť teoreticke poznatky z prednášok.

Anglický jazyk pre akademické účely 1

Tento kurz je určený aj pre studentov predmetov - KLIS/aUZ01/09, KLIS/aAJAU1/05.

Cieľom predmetu je získanie a rozvoj zručností v
anglickom jazyku v oblasti širokospektrálnych akademických požiadaviek
kladených na univerzitného absolventa. Obsahom predmetu je práca s autentickými
materiálmi so zameraním na slovnú zásobu - odbornú terminológiu v oblasti
pedagogiky a terminológiu využívanej na akademickej pôde. 

British Literature

Learning outcomes:

Students get familiar with the characteristic features of individual literary periods, movements, and genres. They have sound knowledge about the authors and their works. On the basis of the theoretical information acquired during the study, they can identify the movement and genre and classify a particular literary work. Students apply their knowledge in work with literary works, they are able to interpret and analyse them.


Učiteľ: Nina Kellerová

English Morphology

Cieľom e-kurzu English Morphology je precvičovanie si a automatizovanie zručnosti tvorby gramatických javov v morfológii prostredníctvom tohto e-kurzu. Nové poznatky a vedomosti o gramatickom systéme anglického jazyka, základných morfologických pojmoch, morfematickej štruktúre anglických slov, jednotlivých slovných druhoch a ich gramatických kategóriách budú aplikované do praxe prostredníctvom interaktívnych cvičení a textov.

Children's Literature in English

Študent pozná historický vývin anglofónnej literatúry pre deti a mládež.
Pamätá si charakteristické znaky jednotlivých období ako aj žánrov literatúry pre deti a mládež. Pozná autorov a ich diela.
Na základe poznatkov identifikuje žáner a dokáže klasifikovať prečítané dielo.
Aplikuje teoretické poznatky pri práci s literárnym dielom, dielo interpretuje a kriticky hodnotí.


Učiteľ: Nina Kellerová

Korektívna výslovnosť

KLIS/bAJL29/15

KLIS/bAJ22/15

KLIS/bAJK33/15

KLIS/xbAJL29/15

Učiteľ: Eva Reid