Multimédiá vo výučbe cudzích jazykov

Kurz poskytuje študentom základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti využitia multimédií v cudzojazyčnom vzdelávaní.

Odborná prax

KLIS/bAJK29/15, 

KLIS/mAJK05/15, 

KLIS/mAJK10/15, 

KLIS/mAJK14/15

Portfólio materiálov predmetov Odborná prax (I.,II.,III). pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia

Učiteľ: Diana Židová

Sociolingvistika

KLIS/mAJK08/15

KLIS/mAJ14/15

KLIS/mAJL18/15 Aplikovaná sociolingvistika

KLIS/xmAJL18/15 Aplikovaná sociolingvistika

Učiteľ: Eva Reid

Syntax AJ

KLIS/bAJL12/15
KLIS/bAJL12/15
KLIS/xbAJL12/15

Úvod do dejín a kultúry USA a ostatných anglicky hovoriacich krajín

KLIS/bAJK16/15,

 KLIS/bAJL13/15,

 KLIS/bAJ11/15 

Cieľom kurzu je štúdium historických udalostí a kultúrnych, geografických a socioekonomických osobitostí Ameriky.

Učiteľ: Diana Židová

Vybrané kapitoly z anglofónnych literatúr

KLIS/bAJL20/15;

 KLIS/bAJ16/15;

 KLIS/bAJK26/15

Cieľom kurzu je identifikovať literárne obdobia a smery 19. a 20. stor., aplikácia teoretických poznatkov pri práci s literárnym textom, kritické hodnotenie a interpretácia.


Učiteľ: Diana Židová