Stránka: 1 2 ()

Rodové štúdiá (KETNO/2DGRS/15)

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky rodu v etnológii a sociálnej/kultúrnej antropológii. Predmetom kurzu sú hlavné teoretické smery, relevantné pre skúmanie rodových otázok. Teórie rodu budú ilustrované
masmediálnymi reprezentáciami (filmy, reklamy, etc.). Vyučovanie bude zahrňovať praktické cvičenia, zamerané na pochopenie rodovej problematiky. Relevantné texty k jednotlivým témam budú prístupné v tomto e-learningovom systéme.


Dejiny a koncepcie etnomuzikológie

Cieľom prednáškového bloku je priblížiť vývin etnomuzikológie so zreteľom na európske etnomuzikologické školy a americkú etnomuzikológiu. Osobitne sú mapované vývinové obdobia a koncepcie disciplíny od tónovej psychológie cez porovnávaciu hudobnú vedu až po súčasnú modernú etnomuzikológiu. Predmet uzatvára blok prednášok zameraných na vývin etnomuzikologického bádania na Slovensku.

Učiteľ: Bernard Garaj

Etnoorganológia

Kurz mapuje vývin európskej a slovenskej etnoorganológie ako jednej z profilujúcich etnomuzikologických disciplín, predstavuje slovenský ľudový inštrumentár a jeho miesto v slovenskej ľudovej hudobnej kultúre.

Učiteľ: Bernard Garaj

Európska tradičná hudba

Cieľom kurzu je poukázať napostavenie slovenskej ľudovej hudby v stredoeurópskom kontexte, predstaviť tradičnú hudbu európskych kultúrnych areálov, charakteristické hudobné nástroje, ansámblové nástrojové združenia ašpecifické vokálne prejavy s dôrazom na interetnické a interkulturálne prieniky.

Učiteľ: Bernard Garaj

Externisti: Dejiny antropologického myslenia (KETNO/1DDAM/09)

Predmet „Dejiny antropologického myslenia“ (DAM) je koncipovaný ako čítací a diskusný seminár.

V priebehu DAM by študenti mali čítať literatúru z histórie etnológie a oboznámiť sa so základnými predstaviteľmi (nielen) etnológie,

ich koncepciami, ideami a spôsobmi myslenia.

Cieľom DAM je:

1. Prehĺbenie schopnosti individuálneho porozumenia obsahu antropologického textu.
2. Prehĺbenie schopnosti vlastnej interpretácie obsahu prečítaného antropologického textu.
3. Prehĺbenie schopnosti diskutovať v skupine o historických aj aktuálnych problémoch etnológie.

(Pozn. DAM tematicky korešponduje s predmetom „Teória a metodológia etnológie“, ktorý ako povinný štátnicový predmet vyžaduje
Vašu primeranú pozornosť.)

Kulturne regiony Slovenska 2

Kurz nadväzuje na prednášky Kultúrne regióny Slovenska 1.

Je podkladom pre semináre a doplnkovým štúdiom o tradičnej kultúre regiónov Slovenska.

Kultúrne regióny Slovenska l

Kurz ponúka prehľadné informácie k predmetu Kultúrne regióny Slovenska. Textom i vizuálne približuje ich vývin, súčasný stav a osobitosti, ktoré sú pre región špecifické. Východiskom je publikácia Z. Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska.

Seminár k etnoorganológii

Cieľom seminárov je konfrontovať študentov s takými témami z oblasti etnoorganológie, ktoré pre časovú limitovanosť prednášok Etnoorganológia a Ľudová ansámblová hudba (semestrov predošlých ročníkov) nedostali dostatok priestoru. Priebeh výučby je štruktúrovaný tematicky a je do veľkej miery založený na interaktivite, počúvaní a sledovaní ukážok, štúdiu zahraničnej a domácej odbornej literatúry, prípadne účasti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Slovenská ľudová pieseň (KETNO/1DSLP/09)

Cieľom kurzu je ozrejmiť študentom rôzne aspekty týkajúce sa problematiky ľudovej piesne a tradičného spevu na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na tieto tematické okruhy: zberateľské aktivity na Slovensku (v stredoeurópskom kontexte), systematizácia ľudových piesní na Slovensku, hudobnoštýlová analýza piesní, koncept piesňového typu a žánra, regionálne zvláštnosti piesňového repertoáru a spôsobov jeho interpretácie, hudobná úprava ľudových piesní.

Sociálna kultúra

Cieľom kurzu je oboznámenie poslucháčov s historiografiou sociálnej kultúry na Slovensku, základnými pojmami a problémami štúdia sociálnej kultúry v etnológii. Študenti získajú schopnosti vyhľadávať a interpretovať dáta z odbornej literatúry. V neposlednom rade je tiež úlohou kurzu prezentovať informácie o vývoji a fungovaní tradičných spoločenských inštitúcií a charaktere sociálnych vzťahov.

PODMIENKY ABSOLVOVANIA KURZU:

-        maximálne 2 absencie na prednáškach

-        aktívna účasť na prednáškach a plnenie čiastkových úloh zadávaných na hodine v podobe stručných opakovacích testov a prostredníctvom domácich úloh.

-        vypracovanie referátov k preberaným témam na hodine a ich následná prezentácia na hodine

-        na základe vyššie splnených požiadaviek bude študent pripustený ku ústnej/písomnej skúške (forma skúšky bude upresnená po dohode so študentami)

 

UKONČENIE KURZU:

-        S (skúška), 3 kredity

Sociokultúrne studia rodiny

Predmet oboznamuje so spoločenskovedným diskurzom o rodine ako základnej jednotke spoločnosti, jej tradičnými a súčasnými formami, funkciami, premenami v čase, interdisciplinárnymi aspektmi štúdia.

ŠTUDENTSKÉ PRÁCE / PREZENTÁCIE

Sem študenti nahrávajú požadované ročníkové, bakalárske a diplomové práce, prepisy terénnych výskumov a powerpointové prezentácie, ktoré plánujú prezentovať na obhajobách záverečných prác.

Stránka: 1 2 ()