Pomoc s Search courses

Tvorivé dielne z folklorizmu

Cieľom kurzu je získanie praktických zručností pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí v oblasti folklorizmu (projektová činnosť, organizácia festivalu, súťaže, umeleckého programu a výstavy). Účastník kurzu samostatne participuje pri vypracovaní zadaného projektu.

Tanečné regióny Slovenska II.

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tanečnými regiónmi Slovenska. Osobitná pozornosť je venovaná tzv. mikroregiónom a tanečným dialektom (severný: Šariš, Spiš, Liptov, Horehronie, Podpoľanie, Orava, Kysuce, Trenčiansko), ktoré ovplyvňovali miestne, regionálne, národné a nadnárodné tradície; b)tanečnému repertoáru jednotlivých regiónov a mikroregiónov ako výsledku navrstvovania, ovplyvňovania a zaniknutia tanečných prejavov. Účastník kurzu identifikuje tanečné regióny Slovenska, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Folklorizmus a umelecká tvorba

Cieľom kurzu je získanie odborných znalostí a vedomostí o prezentácii tradičnej kultúry a folklórnych prejavov na scéne v profesionálnej a neprofesionálnej sfére. Dôraz sa kladie na charakteristiku jednotlivých umeleckých období od roku 1948 až po súčasnosť, na analýzu a príčiny vzniku a vývoja tanečného folklorizmu v danom období (na festivaloch, vo filme, v divadelných inscenáciách, televízii a rozhlase), pochopenie spoločenských súvislostí vývoja scénického folklorizmu na Slovensku a v kontexte strednej Európy.

Ľudový tanec IV.

Cieľom kurzu Ľudový tanec III. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie si pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (čardáš, verbunk, tanečné hry).

Ľudový tanec II.

Cieľom kurzu Ľudový tanec II. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie si pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (staré párové tance: skočné a krútivé tance, verbunky, kolesá)

Tanec v kultúrno-historickom kontexte

Cieľom kurzu je získanie odborných znalostí o tanečnej histórii i  teórii a príbuzných umeleckých odborov od najstarších čias až po súčasnosť. Dôraz sa kladie na charakteristiku jednotlivých umeleckých období, na analýzu a príčiny vzniku a vývoja tanečnej kultúry v danom období, pochopenie spoločenských súvislostí vývoja tanca a včlenenie tanečných dejín Slovenska do svetového kontextu.

Tanečná geografia Európy

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tradičnými tanečnými prejavmi Slovenska ako integrálnou súčasťou európskej tanečnej kultúry, vývinovými tendenciami, diferencovanými tanečnými prejavmi a odlišnými interpretačnými štýlmi jednotlivých dialektov s dôrazom na interetnické a interkultúrne prieniky.

Účastník kurzu identifikuje tanečné dialekty Európy, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, je tolerantný k prejavom iných kultúr.

Ľudový tanec III.

Cieľom kurzu Ľudový tanec III. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (staré párové tance: krútivé tance – šafľik, krucena, tradičné detské hry).

Ľudový tanec I.

Anotácia: Cieľom kurzu Ľudový tanec I. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (folklorizované spoločenské tance: polka, mazúrka, valčík, štvorylka; tradičné detské hry).

Tanečné regióny Slovenska I.

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tanečnými regiónmi Slovenska. Osobitná pozornosť je venovaná a) tzv. mikroregiónom a tanečným dialektom (dunajský a tisovský), ktoré ovplyvňovali miestne, regionálne, národné a nadnárodné tradície; b)tanečnému repertoáru jednotlivých regiónov a mikroregiónov ako výsledku navrstvovania, ovplyvňovania a zaniknutia tanečných prejavov.

Účastník kurzu identifikuje tanečné regióny Slovenska, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Sociálna kultúra II

Cieľom kurzu je ozrejmiť problematiku rodiny v slovenskej etnológii. Účastník kurzu získa prehľad o vývine záujmu, tradíciách slovenskej rodiny, štruktúre a rozdelení moci v rodine, o rodinnej štruktúre a terminológii, postavení dieťaťa v rodine, premenách vzťahov v rodine. Nadobudne prehľad o novom smerovaní v oblasti výskumu rodiny.

Sociálna kultúra I

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o základných javoch súvisiacich so sociálnou kultúrou a životom lokálneho spoločenstva na slovenskom vidieku a v meste. Študent sa naučí identifikovať a kategorizovať výskumy realizované na pôde etnológie v oblasti sociálnej kultúry, získa prehľad o formovaní dedinského spoločenstva do polovice 20. storočia (s presahom až do súčasnosti). Oboznámi sa s problematikou vzájomnej výpomoci, funkciami kooperácii v lokálnom spoločenstve, intralokálnymi a interlokálnymi vzťahmi a ich dosahom na formovanie kultúrnych tradícií. Získa poznatky o fungovaní obecnej samosprávy, obecných hodnostároch, služobníkoch, o tradičných organizáciách a príležitostiach stretávania mládeže a pod.

Materiálna kultúra II

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti z jednotlivých oblastí materiálnej kultúry s akcentom na doplnkové a neroľnícke zamestnania (remeselná výroba, vandrovné a sezónne zamestnania), ľudové staviteľstvo a tradičnú stravu. Znalosti kurzu majú prispieť aj k rozšíreniu poznania materiálnej kultúry v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska.

Materiálna kultúra I

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti ku klasifikácii príslušných oblastí materiálnej kultúry (koristné a zberné hospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba, lesné hospodárstvo). Na problematiku kurzu nadväzuje kurz Materiálna kultúra II.

Rodové štúdiá (KETNO/2DGRS/15)

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky rodu v etnológii a sociálnej/kultúrnej antropológii. Predmetom kurzu sú hlavné teoretické smery, relevantné pre skúmanie rodových otázok. Teórie rodu budú ilustrované
masmediálnymi reprezentáciami (filmy, reklamy, etc.). Vyučovanie bude zahrňovať praktické cvičenia, zamerané na pochopenie rodovej problematiky. Relevantné texty k jednotlivým témam budú prístupné v tomto e-learningovom systéme.


Európske minority a migračné štúdiá

Osvojenie si kontextov a podnetov vzniku migrácií v sociálnych dejinách na príklade európskych a mimoeurópskych migračných procesov. Na základe konkrétnych príkladov si osvojiť a v praxi aplikovať terminológiu súvisiacu s migráciou a jej dôsledkami. Cieľom kurzu je predstaviť základné pojmy a koncepty migrácie, koncepty vysvetľujúce etablovanie imigračných komunít v hostiteľskej spoločnosti, koncepty popisujúce adaptačnú a integračnú stratégiu týchto komunít, koncepty vysvetľujúce prístup hostiteľskej spoločnosti k týmto komunitám. Teoretický backround budú dopĺňať odkazy na analýzu integrácie vybraných imigračných skupín so zreteľom na SR. Súčasťou kurzu bude tiež predstavenie vybraných prípadov minoritných etnických populácii v Európe.