Stránka: 1 2 ()

Sociálna kultúra II

Cieľom kurzu je ozrejmiť problematiku rodiny v slovenskej etnológii. Účastník kurzu získa prehľad o vývine záujmu, tradíciách slovenskej rodiny, štruktúre a rozdelení moci v rodine, o rodinnej štruktúre a terminológii, postavení dieťaťa v rodine, premenách vzťahov v rodine. Nadobudne prehľad o novom smerovaní v oblasti výskumu rodiny.

Sociálna kultúra I

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o základných javoch súvisiacich so sociálnou kultúrou a životom lokálneho spoločenstva na slovenskom vidieku a v meste. Študent sa naučí identifikovať a kategorizovať výskumy realizované na pôde etnológie v oblasti sociálnej kultúry, získa prehľad o formovaní dedinského spoločenstva do polovice 20. storočia (s presahom až do súčasnosti). Oboznámi sa s problematikou vzájomnej výpomoci, funkciami kooperácii v lokálnom spoločenstve, intralokálnymi a interlokálnymi vzťahmi a ich dosahom na formovanie kultúrnych tradícií. Získa poznatky o fungovaní obecnej samosprávy, obecných hodnostároch, služobníkoch, o tradičných organizáciách a príležitostiach stretávania mládeže a pod.

Materiálna kultúra II

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti z jednotlivých oblastí materiálnej kultúry s akcentom na doplnkové a neroľnícke zamestnania (remeselná výroba, vandrovné a sezónne zamestnania), ľudové staviteľstvo a tradičnú stravu. Znalosti kurzu majú prispieť aj k rozšíreniu poznania materiálnej kultúry v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska.

Materiálna kultúra I

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti ku klasifikácii príslušných oblastí materiálnej kultúry (koristné a zberné hospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba, lesné hospodárstvo). Na problematiku kurzu nadväzuje kurz Materiálna kultúra II.

Rodové štúdiá (KETNO/2DGRS/15)

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky rodu v etnológii a sociálnej/kultúrnej antropológii. Predmetom kurzu sú hlavné teoretické smery, relevantné pre skúmanie rodových otázok. Teórie rodu budú ilustrované
masmediálnymi reprezentáciami (filmy, reklamy, etc.). Vyučovanie bude zahrňovať praktické cvičenia, zamerané na pochopenie rodovej problematiky. Relevantné texty k jednotlivým témam budú prístupné v tomto e-learningovom systéme.


Dejiny a koncepcie etnomuzikológie

Cieľom prednáškového bloku je priblížiť vývin etnomuzikológie so zreteľom na európske etnomuzikologické školy a americkú etnomuzikológiu. Osobitne sú mapované vývinové obdobia a koncepcie disciplíny od tónovej psychológie cez porovnávaciu hudobnú vedu až po súčasnú modernú etnomuzikológiu. Predmet uzatvára blok prednášok zameraných na vývin etnomuzikologického bádania na Slovensku.

Učiteľ: Bernard Garaj

Etnoorganológia

Kurz mapuje vývin európskej a slovenskej etnoorganológie ako jednej z profilujúcich etnomuzikologických disciplín, predstavuje slovenský ľudový inštrumentár a jeho miesto v slovenskej ľudovej hudobnej kultúre.

Učiteľ: Bernard Garaj

Európska tradičná hudba

Cieľom kurzu je poukázať napostavenie slovenskej ľudovej hudby v stredoeurópskom kontexte, predstaviť tradičnú hudbu európskych kultúrnych areálov, charakteristické hudobné nástroje, ansámblové nástrojové združenia ašpecifické vokálne prejavy s dôrazom na interetnické a interkulturálne prieniky.

Učiteľ: Bernard Garaj

Kulturne regiony Slovenska 2

Kurz nadväzuje na prednášky Kultúrne regióny Slovenska 1.

Je podkladom pre semináre a doplnkovým štúdiom o tradičnej kultúre regiónov Slovenska.

Kultúrne regióny Slovenska l

Kurz ponúka prehľadné informácie k predmetu Kultúrne regióny Slovenska. Textom i vizuálne približuje ich vývin, súčasný stav a osobitosti, ktoré sú pre región špecifické. Východiskom je publikácia Z. Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska.

Seminár k etnoorganológii

Cieľom seminárov je konfrontovať študentov s takými témami z oblasti etnoorganológie, ktoré pre časovú limitovanosť prednášok Etnoorganológia a Ľudová ansámblová hudba (semestrov predošlých ročníkov) nedostali dostatok priestoru. Priebeh výučby je štruktúrovaný tematicky a je do veľkej miery založený na interaktivite, počúvaní a sledovaní ukážok, štúdiu zahraničnej a domácej odbornej literatúry, prípadne účasti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Slovenská ľudová pieseň

Cieľom kurzu je ozrejmiť študentom rôzne aspekty týkajúce sa problematiky ľudovej piesne a tradičného spevu na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na tieto tematické okruhy: zberateľské aktivity na Slovensku (v stredoeurópskom kontexte), systematizácia ľudových piesní na Slovensku, hudobnoštýlová analýza piesní, koncept piesňového typu a žánra, regionálne zvláštnosti piesňového repertoáru a spôsobov jeho interpretácie, hudobná úprava ľudových piesní.

Sociálna kultúra

Cieľom kurzu je oboznámenie poslucháčov s historiografiou sociálnej kultúry na Slovensku, základnými pojmami a problémami štúdia sociálnej kultúry v etnológii. Študenti získajú schopnosti vyhľadávať a interpretovať dáta z odbornej literatúry. V neposlednom rade je tiež úlohou kurzu prezentovať informácie o vývoji a fungovaní tradičných spoločenských inštitúcií a charaktere sociálnych vzťahov.

PODMIENKY ABSOLVOVANIA KURZU:

-        maximálne 2 absencie na prednáškach

-        aktívna účasť na prednáškach a plnenie čiastkových úloh zadávaných na hodine v podobe stručných opakovacích testov a prostredníctvom domácich úloh.

-        vypracovanie referátov k preberaným témam na hodine a ich následná prezentácia na hodine

-        na základe vyššie splnených požiadaviek bude študent pripustený ku ústnej/písomnej skúške (forma skúšky bude upresnená po dohode so študentami)

 

UKONČENIE KURZU:

-        S (skúška), 3 kredity

Stránka: 1 2 ()