Pomoc s Search courses

Sociálna kultúra II

Cieľom kurzu je ozrejmiť problematiku rodiny v slovenskej etnológii. Účastník kurzu získa prehľad o vývine záujmu, tradíciách slovenskej rodiny, štruktúre a rozdelení moci v rodine, o rodinnej štruktúre a terminológii, postavení dieťaťa v rodine, premenách vzťahov v rodine. Nadobudne prehľad o novom smerovaní v oblasti výskumu rodiny.

Sociálna kultúra I

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o základných javoch súvisiacich so sociálnou kultúrou a životom lokálneho spoločenstva na slovenskom vidieku a v meste. Študent sa naučí identifikovať a kategorizovať výskumy realizované na pôde etnológie v oblasti sociálnej kultúry, získa prehľad o formovaní dedinského spoločenstva do polovice 20. storočia (s presahom až do súčasnosti). Oboznámi sa s problematikou vzájomnej výpomoci, funkciami kooperácii v lokálnom spoločenstve, intralokálnymi a interlokálnymi vzťahmi a ich dosahom na formovanie kultúrnych tradícií. Získa poznatky o fungovaní obecnej samosprávy, obecných hodnostároch, služobníkoch, o tradičných organizáciách a príležitostiach stretávania mládeže a pod.

Materiálna kultúra II

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti z jednotlivých oblastí materiálnej kultúry s akcentom na doplnkové a neroľnícke zamestnania (remeselná výroba, vandrovné a sezónne zamestnania), ľudové staviteľstvo a tradičnú stravu. Znalosti kurzu majú prispieť aj k rozšíreniu poznania materiálnej kultúry v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska.

Materiálna kultúra I

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti ku klasifikácii príslušných oblastí materiálnej kultúry (koristné a zberné hospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba, lesné hospodárstvo). Na problematiku kurzu nadväzuje kurz Materiálna kultúra II.

Rodové štúdiá (KETNO/2DGRS/15)

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky rodu v etnológii a sociálnej/kultúrnej antropológii. Predmetom kurzu sú hlavné teoretické smery, relevantné pre skúmanie rodových otázok. Teórie rodu budú ilustrované
masmediálnymi reprezentáciami (filmy, reklamy, etc.). Vyučovanie bude zahrňovať praktické cvičenia, zamerané na pochopenie rodovej problematiky. Relevantné texty k jednotlivým témam budú prístupné v tomto e-learningovom systéme.


Európske minority a migračné štúdiá

Osvojenie si kontextov a podnetov vzniku migrácií v sociálnych dejinách na príklade európskych a mimoeurópskych migračných procesov. Na základe konkrétnych príkladov si osvojiť a v praxi aplikovať terminológiu súvisiacu s migráciou a jej dôsledkami. Cieľom kurzu je predstaviť základné pojmy a koncepty migrácie, koncepty vysvetľujúce etablovanie imigračných komunít v hostiteľskej spoločnosti, koncepty popisujúce adaptačnú a integračnú stratégiu týchto komunít, koncepty vysvetľujúce prístup hostiteľskej spoločnosti k týmto komunitám. Teoretický backround budú dopĺňať odkazy na analýzu integrácie vybraných imigračných skupín so zreteľom na SR. Súčasťou kurzu bude tiež predstavenie vybraných prípadov minoritných etnických populácii v Európe.

Dejiny a koncepcie etnomuzikológie

Cieľom prednáškového bloku je priblížiť vývin etnomuzikológie so zreteľom na európske etnomuzikologické školy a americkú etnomuzikológiu. Osobitne sú mapované vývinové obdobia a koncepcie disciplíny od tónovej psychológie cez porovnávaciu hudobnú vedu až po súčasnú modernú etnomuzikológiu. Predmet uzatvára blok prednášok zameraných na vývin etnomuzikologického bádania na Slovensku.

Učiteľ: Bernard Garaj

Etnoorganológia

Kurz mapuje vývin európskej a slovenskej etnoorganológie ako jednej z profilujúcich etnomuzikologických disciplín, predstavuje slovenský ľudový inštrumentár a jeho miesto v slovenskej ľudovej hudobnej kultúre.

Učiteľ: Bernard Garaj

Európska tradičná hudba

Cieľom kurzu je poukázať napostavenie slovenskej ľudovej hudby v stredoeurópskom kontexte, predstaviť tradičnú hudbu európskych kultúrnych areálov, charakteristické hudobné nástroje, ansámblové nástrojové združenia ašpecifické vokálne prejavy s dôrazom na interetnické a interkulturálne prieniky.

Učiteľ: Bernard Garaj

Etnomuzikológia a multimédiá

Cieľom seminára je prostredníctvom štúdia odborných písomných prameňov a s pomocou počítačovej práce s rôznorodými mediálnymi formami a softvérmi priblížiť poslucháčom/-kam multimédiá po stránke technickej a štrukturálnej a osvetliť ich význam pre etnomuzikológické bádanie a popularizáciu tradičnej hudby interaktívnymi formami. V prvom cykle prednášok študent nadobudne základné poznatky o multimédiách, potrebné pre pochopenie a praktické zvládnutie práce s vybranými počítačovými softvérmi určenými na úpravu a tvorbu mediálnych prvkov/systémov. V druhej časti bude pozornosť venovaná ich aplikácií v samotnej práci s PC. Zručnosti, ktoré študent/-ka nadobudne v priebehu semestra (aj prostredníctvom e-learningového kurzu) budú postačujúce pre ich komplexné využitie v rámci prípravy vlastného multimediálneho projektu

Regionálny rozvoj

Kurz nadväzuje na prednášky Kultúrne regióny Slovenska 1.

Je podkladom pre semináre a doplnkovým štúdiom o tradičnej kultúre regiónov Slovenska.

Kultúrne regióny Slovenska

Kurz ponúka prehľadné informácie k predmetu Kultúrne regióny Slovenska. Textom i vizuálne približuje ich vývin, súčasný stav a osobitosti, ktoré sú pre región špecifické. Východiskom je publikácia Z. Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska.