Stránka: 1 2 ()

Dejiny a koncepcie etnomuzikológie

Cieľom prednáškového bloku je priblížiť vývin etnomuzikológie so zreteľom na európske etnomuzikologické školy a americkú etnomuzikológiu. Osobitne sú mapované vývinové obdobia a koncepcie disciplíny od tónovej psychológie cez porovnávaciu hudobnú vedu až po súčasnú modernú etnomuzikológiu. Predmet uzatvára blok prednášok zameraných na vývin etnomuzikologického bádania na Slovensku.

Učiteľ: Bernard Garaj

Etnoorganológia

Kurz mapuje vývin európskej a slovenskej etnoorganológie ako jednej z profilujúcich etnomuzikologických disciplín, predstavuje slovenský ľudový inštrumentár a jeho miesto v slovenskej ľudovej hudobnej kultúre.

Učiteľ: Bernard Garaj

Európska tradičná hudba

Cieľom kurzu je poukázať napostavenie slovenskej ľudovej hudby v stredoeurópskom kontexte, predstaviť tradičnú hudbu európskych kultúrnych areálov, charakteristické hudobné nástroje, ansámblové nástrojové združenia ašpecifické vokálne prejavy s dôrazom na interetnické a interkulturálne prieniky.

Učiteľ: Bernard Garaj

Externisti: Dejiny antropologického myslenia (KETNO/1DDAM/09)

Predmet „Dejiny antropologického myslenia“ (DAM) je koncipovaný ako čítací a diskusný seminár.

V priebehu DAM by študenti mali čítať literatúru z histórie etnológie a oboznámiť sa so základnými predstaviteľmi (nielen) etnológie,

ich koncepciami, ideami a spôsobmi myslenia.

Cieľom DAM je:

1. Prehĺbenie schopnosti individuálneho porozumenia obsahu antropologického textu.
2. Prehĺbenie schopnosti vlastnej interpretácie obsahu prečítaného antropologického textu.
3. Prehĺbenie schopnosti diskutovať v skupine o historických aj aktuálnych problémoch etnológie.

(Pozn. DAM tematicky korešponduje s predmetom „Teória a metodológia etnológie“, ktorý ako povinný štátnicový predmet vyžaduje
Vašu primeranú pozornosť.)

Kulturne regiony Slovenska 2

Kurz nadväzuje na prednášky Kultúrne regióny Slovenska 1.

Je podkladom pre semináre a doplnkovým štúdiom o tradičnej kultúre regiónov Slovenska.

Kultúrne regióny Slovenska l

Kurz ponúka prehľadné informácie k predmetu Kultúrne regióny Slovenska. Textom i vizuálne približuje ich vývin, súčasný stav a osobitosti, ktoré sú pre región špecifické. Východiskom je publikácia Z. Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska.

Seminár k etnoorganológii

Cieľom seminárov je konfrontovať študentov s takými témami z oblasti etnoorganológie, ktoré pre časovú limitovanosť prednášok Etnoorganológia a Ľudová ansámblová hudba (semestrov predošlých ročníkov) nedostali dostatok priestoru. Priebeh výučby je štruktúrovaný tematicky a je do veľkej miery založený na interaktivite, počúvaní a sledovaní ukážok, štúdiu zahraničnej a domácej odbornej literatúry, prípadne účasti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Slovenská ľudová pieseň (KETNO/1DSLP/09)

Cieľom kurzu je ozrejmiť študentom rôzne aspekty týkajúce sa problematiky ľudovej piesne a tradičného spevu na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na tieto tematické okruhy: zberateľské aktivity na Slovensku (v stredoeurópskom kontexte), systematizácia ľudových piesní na Slovensku, hudobnoštýlová analýza piesní, koncept piesňového typu a žánra, regionálne zvláštnosti piesňového repertoáru a spôsobov jeho interpretácie, hudobná úprava ľudových piesní.

Sociálna kultúra

Cieľom kurzu je oboznámenie poslucháčov s historiografiou sociálnej kultúry na Slovensku, základnými pojmami a problémami štúdia sociálnej kultúry v etnológii. Študenti získajú schopnosti vyhľadávať a interpretovať dáta z odbornej literatúry. V neposlednom rade je tiež úlohou kurzu prezentovať informácie o vývoji a fungovaní tradičných spoločenských inštitúcií a charaktere sociálnych vzťahov.

PODMIENKY ABSOLVOVANIA KURZU:

-        maximálne 2 absencie na prednáškach

-        aktívna účasť na prednáškach a plnenie čiastkových úloh zadávaných na hodine v podobe stručných opakovacích testov a prostredníctvom domácich úloh.

-        vypracovanie referátov k preberaným témam na hodine a ich následná prezentácia na hodine

-        na základe vyššie splnených požiadaviek bude študent pripustený ku ústnej/písomnej skúške (forma skúšky bude upresnená po dohode so študentami)

 

UKONČENIE KURZU:

-        S (skúška), 3 kredity

Sociokultúrne studia rodiny

Predmet oboznamuje so spoločenskovedným diskurzom o rodine ako základnej jednotke spoločnosti, jej tradičnými a súčasnými formami, funkciami, premenami v čase, interdisciplinárnymi aspektmi štúdia.

ŠTUDENTSKÉ PRÁCE / PREZENTÁCIE

Sem študenti nahrávajú požadované ročníkové, bakalárske a diplomové práce, prepisy terénnych výskumov a powerpointové prezentácie, ktoré plánujú prezentovať na obhajobách záverečných prác.

Vybrané problémy z etnomuzikológie

Cieľom seminára je oboznámiť študentov a študentky s vybranými témami etnomuzikologického a etnoorganologického výskumu, ktoré pre svoju špecifickosť, resp. osobitý obsahový záber nedostali adekvátny priestor počas uplynulých prednášok a seminárov.

Stránka: 1 2 ()