Pomoc s Search courses

Aplikovaná antropológia

Kurz sa zameriava na široké využívanie, t.j, aplikáciu etnologického/antropologického poznania a výskumných metód v spoločenskej praxi, pri riešení tzv. „skutočných problémov“.  Dôraz sa kladie i na aspekty a spôsoby angažovanosti výskumníkov vo veciach verejných, či ide o lokálne a translokálne občianske aktivity alebo iné prepojenia medzi akadémiou a praxou, ktoré v súčasnosti nadobúdajú rôzne podoby. Cieľom kurzu je otvoriť a vzbudiť medzi študentmi a študentkami diskusiu na tému aplikácie a angažovanosti a poukázať na to etnológia/soc. a kultúrna antropológia je spoločensky relevantnou disciplínou, ktorá vie na základe svojich metodologických nástrojov  a hĺbkových analýz priniesť návrhy riešení rôznych spoločenských problémov.


Dejiny a koncepcie etnomuzikológie

Cieľom prednáškového bloku je priblížiť vývin etnomuzikológie so zreteľom na európske etnomuzikologické školy a americkú etnomuzikológiu, resp. hudobnú antropológiu. Osobitne sú mapované vývinové obdobia záujmu o tradičnú hudbu  od hudobnej folkloristiky, tónovej psychológie, porovnávacej hudobnej vedy vedu až po súčasnú modernú etnomuzikológiu. Kurz tiež obsahuje základné teoreticko-metodologické východiská a koncepcie, ktoré sa uplatňujú pri výskume tradičnej hudby a uzatvára ho hudobnohistoriografická metóda aplikovaná na evaluáciu prameňov tradičnej hudby na Slovensku. 

Učiteľ: Bernard Garaj

Etnomuzikológia a multimédiá

Cieľom seminára je prostredníctvom štúdia odborných písomných prameňov a s pomocou počítačovej práce s rôznorodými mediálnymi formami a softvérmi priblížiť poslucháčom/-kam multimédiá po stránke technickej a štrukturálnej a osvetliť ich význam pre etnomuzikológické bádanie a popularizáciu tradičnej hudby interaktívnymi formami. V prvom cykle prednášok študent nadobudne základné poznatky o multimédiách, potrebné pre pochopenie a praktické zvládnutie práce s vybranými počítačovými softvérmi určenými na úpravu a tvorbu mediálnych prvkov/systémov. V druhej časti bude pozornosť venovaná ich aplikácií v samotnej práci s PC. Zručnosti, ktoré študent/-ka nadobudne v priebehu semestra (aj prostredníctvom e-learningového kurzu) budú postačujúce pre ich komplexné využitie v rámci prípravy vlastného multimediálneho projektu

Etnoorganológia

Kurz mapuje vývin európskej a slovenskej etnoorganológie ako jednej z profilujúcich etnomuzikologických disciplín, predstavuje slovenský ľudový inštrumentár a jeho miesto v slovenskej ľudovej hudobnej kultúre.

Učiteľ: Bernard Garaj

Európska tradičná hudba

Cieľom kurzu je poukázať napostavenie slovenskej ľudovej hudby v stredoeurópskom kontexte, predstaviť tradičnú hudbu európskych kultúrnych areálov, charakteristické hudobné nástroje, ansámblové nástrojové združenia ašpecifické vokálne prejavy s dôrazom na interetnické a interkulturálne prieniky.

Učiteľ: Bernard Garaj

Európske minority a migračné štúdiá

Osvojenie si kontextov a podnetov vzniku migrácií v sociálnych dejinách na príklade európskych a mimoeurópskych migračných procesov. Na základe konkrétnych príkladov si osvojiť a v praxi aplikovať terminológiu súvisiacu s migráciou a jej dôsledkami. Cieľom kurzu je predstaviť základné pojmy a koncepty migrácie, koncepty vysvetľujúce etablovanie imigračných komunít v hostiteľskej spoločnosti, koncepty popisujúce adaptačnú a integračnú stratégiu týchto komunít, koncepty vysvetľujúce prístup hostiteľskej spoločnosti k týmto komunitám. Teoretický backround budú dopĺňať odkazy na analýzu integrácie vybraných imigračných skupín so zreteľom na SR. Súčasťou kurzu bude tiež predstavenie vybraných prípadov minoritných etnických populácii v Európe.

Folklorizmus a umelecká tvorba

Cieľom kurzu je získanie odborných znalostí a vedomostí o prezentácii tradičnej kultúry a folklórnych prejavov na scéne v profesionálnej a neprofesionálnej sfére. Dôraz sa kladie na charakteristiku jednotlivých umeleckých období od roku 1948 až po súčasnosť, na analýzu a príčiny vzniku a vývoja tanečného folklorizmu v danom období (na festivaloch, vo filme, v divadelných inscenáciách, televízii a rozhlase), pochopenie spoločenských súvislostí vývoja scénického folklorizmu na Slovensku a v kontexte strednej Európy.

Kinetografia

Počas semestra študent získava vedomosti o historickom  vývoji zápisu a čítania  tanečného pohybu (rukopis M. Rakúskej, F. Caroso, T. Arbeau, Feuillet, Saint Léon, F.A. Zorn, R. Laban, Š Tóth atď.) a spoznáva typy notačných systémov. Porozumie dôležitosti a významu Laban-Knustovej kinetografie vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu tanca.  Aktívne aplikuje v praxi: priestorovú analýzu; trojlinajkový systém; smery a medzismery;  krok; výškové úrovne; pohyby voľnej nohy – gesto; skok; opakovacie znamienka; znaky skracovania a zväčšenia vzdialenosti.

Kultúrne regióny Slovenska

Kurz ponúka prehľadné informácie k predmetu Kultúrne regióny Slovenska. Textom i vizuálne približuje ich vývin, súčasný stav a osobitosti, ktoré sú pre región špecifické. Východiskom je publikácia Z. Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska.

Ľudové umenie

Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom základné poznatky z oblasti ľudového umenia a výroby predmetov z tradičných materiálov (kameň, hlina, kov, drevo, luby, traviny, prútie, kosti, rohovina, koža, kožušina, textilné vlákna, cesto a iné). Oboznámia sa s vývinovými tendenciami, špecifickými rysmi aj jednotlivými druhmi ľudového umenia na Slovensku.

Ľudový tanec I.

Anotácia: Cieľom kurzu Ľudový tanec I. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (folklorizované spoločenské tance: polka, mazúrka, valčík, štvorylka; tradičné detské hry).

Ľudový tanec II.

Cieľom kurzu Ľudový tanec II. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie si pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (staré párové tance: skočné a krútivé tance, verbunky, kolesá)

Ľudový tanec III.

Cieľom kurzu Ľudový tanec III. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (staré párové tance: krútivé tance – šafľik, krucena, tradičné detské hry).

Ľudový tanec IV.

Cieľom kurzu Ľudový tanec III. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie si pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (čardáš, verbunk, tanečné hry).

Materiálna kultúra I

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti ku klasifikácii príslušných oblastí materiálnej kultúry (koristné a zberné hospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, zeleninárstvo, ovocinárstvo, vinohradníctvo, poľnohospodárstvo - rastlinná a živočíšna výroba, lesné hospodárstvo). Na problematiku kurzu nadväzuje kurz Materiálna kultúra II.