Pomoc s Search courses

Etnomuzikológia a multimédiá

Cieľom seminára je prostredníctvom štúdia odborných písomných prameňov a s pomocou počítačovej práce s rôznorodými mediálnymi formami a softvérmi priblížiť poslucháčom/-kam multimédiá po stránke technickej a štrukturálnej a osvetliť ich význam pre etnomuzikológické bádanie a popularizáciu tradičnej hudby interaktívnymi formami. V prvom cykle prednášok študent nadobudne základné poznatky o multimédiách, potrebné pre pochopenie a praktické zvládnutie práce s vybranými počítačovými softvérmi určenými na úpravu a tvorbu mediálnych prvkov/systémov. V druhej časti bude pozornosť venovaná ich aplikácií v samotnej práci s PC. Zručnosti, ktoré študent/-ka nadobudne v priebehu semestra (aj prostredníctvom e-learningového kurzu) budú postačujúce pre ich komplexné využitie v rámci prípravy vlastného multimediálneho projektu

Kultúrne regióny Slovenska

Kurz ponúka prehľadné informácie k predmetu Kultúrne regióny Slovenska. Textom i vizuálne približuje ich vývin, súčasný stav a osobitosti, ktoré sú pre región špecifické. Východiskom je publikácia Z. Beňušková a kol.: Tradičná kultúra regiónov Slovenska.

Seminár k etnoorganológii

Cieľom seminárov je konfrontovať študentov s takými témami z oblasti etnoorganológie, ktoré pre časovú limitovanosť prednášok Etnoorganológia a Ľudová ansámblová hudba (semestrov predošlých ročníkov) nedostali dostatok priestoru. Priebeh výučby je štruktúrovaný tematicky a je do veľkej miery založený na interaktivite, počúvaní a sledovaní ukážok, štúdiu zahraničnej a domácej odbornej literatúry, prípadne účasti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Slovenská ľudová pieseň

Cieľom kurzu je ozrejmiť študentom rôzne aspekty týkajúce sa problematiky ľudovej piesne a tradičného spevu na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na tieto tematické okruhy: zberateľské aktivity na Slovensku (v stredoeurópskom kontexte), systematizácia ľudových piesní na Slovensku, hudobnoštýlová analýza piesní, koncept piesňového typu a žánra, regionálne zvláštnosti piesňového repertoáru a spôsobov jeho interpretácie, hudobná úprava ľudových piesní.

Sociálna kultúra

Cieľom kurzu je oboznámenie poslucháčov s historiografiou sociálnej kultúry na Slovensku, základnými pojmami a problémami štúdia sociálnej kultúry v etnológii. Študenti získajú schopnosti vyhľadávať a interpretovať dáta z odbornej literatúry. V neposlednom rade je tiež úlohou kurzu prezentovať informácie o vývoji a fungovaní tradičných spoločenských inštitúcií a charaktere sociálnych vzťahov.

PODMIENKY ABSOLVOVANIA KURZU:

-        maximálne 2 absencie na prednáškach

-        aktívna účasť na prednáškach a plnenie čiastkových úloh zadávaných na hodine v podobe stručných opakovacích testov a prostredníctvom domácich úloh.

-        vypracovanie referátov k preberaným témam na hodine a ich následná prezentácia na hodine

-        na základe vyššie splnených požiadaviek bude študent pripustený ku ústnej/písomnej skúške (forma skúšky bude upresnená po dohode so študentami)

 

UKONČENIE KURZU:

-        S (skúška), 3 kredity

ŠTUDENTSKÉ PRÁCE / PREZENTÁCIE

Sem študenti nahrávajú požadované ročníkové, bakalárske a diplomové práce, prepisy terénnych výskumov a powerpointové prezentácie, ktoré plánujú prezentovať na obhajobách záverečných prác.

Vybrané problémy z etnomuzikológie

Cieľom seminára je oboznámiť študentov a študentky s vybranými témami etnomuzikologického a etnoorganologického výskumu, ktoré pre svoju špecifickosť, resp. osobitý obsahový záber nedostali adekvátny priestor počas uplynulých prednášok a seminárov.

Základy etnomuzikológie (KETNO/1DZEM/09)

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky hudby a hudobného myslenia nielen prostredníctvom poznatkov súčasnej stredoeurópskej a anglo-americkej etnomuzikológie, resp. hudobnej etnológie, ale tiež vybraných subdisciplín teoretickej hudobnej vedy. Želaným výsledkom kurzu je rozšírenie takých znalostí a zručností, ktoré pomáhajú eliminovať europocentrické vnímanie hudby, ktoré napomáhajú náhľadu na hudbu v širších kultúrno-spoločenských kontextoch a ktoré môžu stimulovať študentovu/študentkinu schopnosť pochopiť/akceptovať/analyzovať im vlastnému hudobnému mysleniu menej príbuzné hudobné prejavy, formy.