Pomoc s Search courses

Metódy a techniky výskumu v etnológii I.

Cieľom kurzu je priblížiť metódy a techniky terénneho výskumu tak, aby sa zvýšila už nadobudnutá citlivosť pri pozorovaní, počúvaní a riadenej konverzácii. V rámci získavania zručností potrebných na zber a analýzu je dôraz o.i. kladený na systematické zaznamenávanie poznámok z terénu. Kurz je zameraný na kvalitatívne metódy zberu dát, ich klasifikáciu, analýzu a prezentovanie spolu s kritickou reflexiou ich používania v sociálnych vedách. Kurz sa o.i. venuje kritériám výberu vzorky vzhľadom k jednotlivým témam, procesu zúženia výskumného problému, miesta a metódy. Na dlhodobý terénny výskum kurz upriamuje pozornosť z hľadiska potrieb odbornej, fyzickej, administratívnej, jazykovej prípravy, jeho jednotlivých fáz, možností spracovania dát a využitia skúseností. Kurz venuje pozornosť aj technickým zručnostiam potrebným pre jednoduchší priebeh výskumnej praxe (dôraz na systematické zaznamenávanie po každom výskume, účelné triedenie poznámok). Osobitná pozornosť je venovaná etike terénneho výskumu a jej možným úskaliam v rôznych prostrediach. Kurz ponúka študentom a študentkám možnosť vyskúšať si overené spôsoby nachádzania, opisu a orientácie v rôznych sociálnych situáciách. V rámci prednášok a cvičení a vypracovaní úloh je využívaná najmä diskusná metóda výučby – študenti diskutujú o svojich zisteniach či nedostatkoch, vzájomne sa učia zo svojich rozdielnych postrehov.

Metódy a techniky výskumu v etnológii II.

Študent/ka má počas kurzu na základe vybranej témy pre terénny výskum samostatne vypracovať teoreticko-metodologickú prípravu na výskum v konkrétnej výskumnej lokalite, tak aby bol/a pripravený/á  realizovať etnografický terénny výskum vo vybranej lokalite. Na základe osvojených poznatkov - metodiky výskumu, možností aplikácií techník výskumu, by mal študent/ka pristupovať k príprave záverečných prác /Bc.,Mgr./, ktoré sú súčasťou ukončenia vysokoškolského štúdia.

Rodové štúdiá (KETNO/2DGRS/15)

Cieľom kurzu je uviesť študentov do problematiky rodu v etnológii a sociálnej/kultúrnej antropológii. Predmetom kurzu sú hlavné teoretické smery, relevantné pre skúmanie rodových otázok. Teórie rodu budú ilustrované
masmediálnymi reprezentáciami (filmy, reklamy, etc.). Vyučovanie bude zahrňovať praktické cvičenia, zamerané na pochopenie rodovej problematiky. Relevantné texty k jednotlivým témam budú prístupné v tomto e-learningovom systéme.


Seminár z etnoorganológie

Cieľom seminárov je konfrontovať študentov s takými témami z oblasti etnoorganológie, ktoré pre časovú limitovanosť prednášok Etnoorganológia a Ľudová ansámblová hudba (semestrov predošlých ročníkov) nedostali dostatok priestoru. Priebeh výučby je štruktúrovaný tematicky a je do veľkej miery založený na interaktivite, počúvaní a sledovaní ukážok, štúdiu zahraničnej a domácej odbornej literatúry, prípadne účasti na rôznych kultúrnych podujatiach.

Slováci v zahraničí

Študenti/-tky si prostredníctvom prednášok, učebných textov, odbornej a popularizačnej literatúry  osvoja reálie súvisiace so vznikom a príčinami formovania slovenských regiónov a jazykových ostrovov v Európe a Zámorí, so zreteľom na najdôležitejšie historické etapy migračných pohybov a osídľovacích procesov obyvateľstva z dnešného územia Slovenska. V priebehu semestra sa ďalej oboznámia s podmienkami jazykovej a kultúrnej existencie počas dlhodobého odlúčenia s materským územím, oboznámia sa s hlavnými činiteľmi, ktoré najviac podmieňujú kontinuitu pretrvávania jazyka, kultúry a etnickej identifikácie Slovákov v zahraničí ako aj s jednotlivými etapami návratu časti obyvateľov slovenského pôvodu po druhej sv. vojne a po roku 1990 (reemigrácia, repatriácia, opcia). Časť kurzu je venovaná aj problematike tzv. metodologického nacionalizmu a otázke, prečo je v súčasnosti potrebná tzv. inventúra všeobecného chápania zahraničných Slovákov. Účastníci/-čky kurzu nadobudnú poznatky o vývoji postavenia a statusu slovenskej menšiny v rámci štátu, ktorého sú v súčasnosti súčasťou.

Slovenská ľudová pieseň

Cieľom kurzu je ozrejmiť študentom rôzne aspekty týkajúce sa problematiky ľudovej piesne a tradičného spevu na Slovensku. Dôraz je kladený najmä na tieto tematické okruhy: zberateľské aktivity na Slovensku (v stredoeurópskom kontexte), systematizácia ľudových piesní na Slovensku, hudobnoštýlová analýza piesní, koncept piesňového typu a žánra, regionálne zvláštnosti piesňového repertoáru a spôsobov jeho interpretácie, hudobná úprava ľudových piesní.

Sociálna kultúra

Cieľom kurzu je oboznámenie poslucháčov s historiografiou sociálnej kultúry na Slovensku, základnými pojmami a problémami štúdia sociálnej kultúry v etnológii. Študenti získajú schopnosti vyhľadávať a interpretovať dáta z odbornej literatúry. V neposlednom rade je tiež úlohou kurzu prezentovať informácie o vývoji a fungovaní tradičných spoločenských inštitúcií a charaktere sociálnych vzťahov.

PODMIENKY ABSOLVOVANIA KURZU:

-        maximálne 2 absencie na prednáškach

-        aktívna účasť na prednáškach a plnenie čiastkových úloh zadávaných na hodine v podobe stručných opakovacích testov a prostredníctvom domácich úloh.

-        vypracovanie referátov k preberaným témam na hodine a ich následná prezentácia na hodine

-        na základe vyššie splnených požiadaviek bude študent pripustený ku ústnej/písomnej skúške (forma skúšky bude upresnená po dohode so študentami)

 

UKONČENIE KURZU:

-        S (skúška), 3 kredity

Sociálna kultúra I

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o základných javoch súvisiacich so sociálnou kultúrou a životom lokálneho spoločenstva na slovenskom vidieku a v meste. Študent sa naučí identifikovať a kategorizovať výskumy realizované na pôde etnológie v oblasti sociálnej kultúry, získa prehľad o formovaní dedinského spoločenstva do polovice 20. storočia (s presahom až do súčasnosti). Oboznámi sa s problematikou vzájomnej výpomoci, funkciami kooperácii v lokálnom spoločenstve, intralokálnymi a interlokálnymi vzťahmi a ich dosahom na formovanie kultúrnych tradícií. Získa poznatky o fungovaní obecnej samosprávy, obecných hodnostároch, služobníkoch, o tradičných organizáciách a príležitostiach stretávania mládeže a pod.

Sociálna kultúra II

Cieľom kurzu je ozrejmiť problematiku rodiny v slovenskej etnológii. Účastník kurzu získa prehľad o vývine záujmu, tradíciách slovenskej rodiny, štruktúre a rozdelení moci v rodine, o rodinnej štruktúre a terminológii, postavení dieťaťa v rodine, premenách vzťahov v rodine. Nadobudne prehľad o novom smerovaní v oblasti výskumu rodiny.

ŠTUDENTSKÉ PRÁCE / PREZENTÁCIE

Sem študenti nahrávajú požadované ročníkové, bakalárske a diplomové práce, prepisy terénnych výskumov a powerpointové prezentácie, ktoré plánujú prezentovať na obhajobách záverečných prác.

Tanec v kultúrno-historickom kontexte

Cieľom kurzu je získanie odborných znalostí o tanečnej histórii i  teórii a príbuzných umeleckých odborov od najstarších čias až po súčasnosť. Dôraz sa kladie na charakteristiku jednotlivých umeleckých období, na analýzu a príčiny vzniku a vývoja tanečnej kultúry v danom období, pochopenie spoločenských súvislostí vývoja tanca a včlenenie tanečných dejín Slovenska do svetového kontextu.

Tanečná geografia Európy

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tradičnými tanečnými prejavmi Slovenska ako integrálnou súčasťou európskej tanečnej kultúry, vývinovými tendenciami, diferencovanými tanečnými prejavmi a odlišnými interpretačnými štýlmi jednotlivých dialektov s dôrazom na interetnické a interkultúrne prieniky.

Účastník kurzu identifikuje tanečné dialekty Európy, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, je tolerantný k prejavom iných kultúr.

Tanečné regióny Slovenska I.

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tanečnými regiónmi Slovenska. Osobitná pozornosť je venovaná a) tzv. mikroregiónom a tanečným dialektom (dunajský a tisovský), ktoré ovplyvňovali miestne, regionálne, národné a nadnárodné tradície; b)tanečnému repertoáru jednotlivých regiónov a mikroregiónov ako výsledku navrstvovania, ovplyvňovania a zaniknutia tanečných prejavov.

Účastník kurzu identifikuje tanečné regióny Slovenska, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Tanečné regióny Slovenska II.

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tanečnými regiónmi Slovenska. Osobitná pozornosť je venovaná tzv. mikroregiónom a tanečným dialektom (severný: Šariš, Spiš, Liptov, Horehronie, Podpoľanie, Orava, Kysuce, Trenčiansko), ktoré ovplyvňovali miestne, regionálne, národné a nadnárodné tradície; b)tanečnému repertoáru jednotlivých regiónov a mikroregiónov ako výsledku navrstvovania, ovplyvňovania a zaniknutia tanečných prejavov. Účastník kurzu identifikuje tanečné regióny Slovenska, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Tvorivé dielne z folklorizmu

Cieľom kurzu je získanie praktických zručností pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí v oblasti folklorizmu (projektová činnosť, organizácia festivalu, súťaže, umeleckého programu a výstavy). Účastník kurzu samostatne participuje pri vypracovaní zadaného projektu.