Pomoc s Search courses

Slováci v zahraničí

Študenti/-tky si prostredníctvom prednášok, učebných textov, odbornej a popularizačnej literatúry  osvoja reálie súvisiace so vznikom a príčinami formovania slovenských regiónov a jazykových ostrovov v Európe a Zámorí, so zreteľom na najdôležitejšie historické etapy migračných pohybov a osídľovacích procesov obyvateľstva z dnešného územia Slovenska. V priebehu semestra sa ďalej oboznámia s podmienkami jazykovej a kultúrnej existencie počas dlhodobého odlúčenia s materským územím, oboznámia sa s hlavnými činiteľmi, ktoré najviac podmieňujú kontinuitu pretrvávania jazyka, kultúry a etnickej identifikácie Slovákov v zahraničí ako aj s jednotlivými etapami návratu časti obyvateľov slovenského pôvodu po druhej sv. vojne a po roku 1990 (reemigrácia, repatriácia, opcia). Časť kurzu je venovaná aj problematike tzv. metodologického nacionalizmu a otázke, prečo je v súčasnosti potrebná tzv. inventúra všeobecného chápania zahraničných Slovákov. Účastníci/-čky kurzu nadobudnú poznatky o vývoji postavenia a statusu slovenskej menšiny v rámci štátu, ktorého sú v súčasnosti súčasťou.

Metódy a techniky výskumu v etnológii II.

Študent/ka má počas kurzu na základe vybranej témy pre terénny výskum samostatne vypracovať teoreticko-metodologickú prípravu na výskum v konkrétnej výskumnej lokalite, tak aby bol/a pripravený/á  realizovať etnografický terénny výskum vo vybranej lokalite. Na základe osvojených poznatkov - metodiky výskumu, možností aplikácií techník výskumu, by mal študent/ka pristupovať k príprave záverečných prác /Bc.,Mgr./, ktoré sú súčasťou ukončenia vysokoškolského štúdia.

Metódy a techniky výskumu v etnológii I.

Cieľom kurzu je priblížiť metódy a techniky terénneho výskumu tak, aby sa zvýšila už nadobudnutá citlivosť pri pozorovaní, počúvaní a riadenej konverzácii. V rámci získavania zručností potrebných na zber a analýzu je dôraz o.i. kladený na systematické zaznamenávanie poznámok z terénu. Kurz je zameraný na kvalitatívne metódy zberu dát, ich klasifikáciu, analýzu a prezentovanie spolu s kritickou reflexiou ich používania v sociálnych vedách. Kurz sa o.i. venuje kritériám výberu vzorky vzhľadom k jednotlivým témam, procesu zúženia výskumného problému, miesta a metódy. Na dlhodobý terénny výskum kurz upriamuje pozornosť z hľadiska potrieb odbornej, fyzickej, administratívnej, jazykovej prípravy, jeho jednotlivých fáz, možností spracovania dát a využitia skúseností. Kurz venuje pozornosť aj technickým zručnostiam potrebným pre jednoduchší priebeh výskumnej praxe (dôraz na systematické zaznamenávanie po každom výskume, účelné triedenie poznámok). Osobitná pozornosť je venovaná etike terénneho výskumu a jej možným úskaliam v rôznych prostrediach. Kurz ponúka študentom a študentkám možnosť vyskúšať si overené spôsoby nachádzania, opisu a orientácie v rôznych sociálnych situáciách. V rámci prednášok a cvičení a vypracovaní úloh je využívaná najmä diskusná metóda výučby – študenti diskutujú o svojich zisteniach či nedostatkoch, vzájomne sa učia zo svojich rozdielnych postrehov.

Tvorivé dielne z folklorizmu

Cieľom kurzu je získanie praktických zručností pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí v oblasti folklorizmu (projektová činnosť, organizácia festivalu, súťaže, umeleckého programu a výstavy). Účastník kurzu samostatne participuje pri vypracovaní zadaného projektu.

Tanečné regióny Slovenska II.

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tanečnými regiónmi Slovenska. Osobitná pozornosť je venovaná tzv. mikroregiónom a tanečným dialektom (severný: Šariš, Spiš, Liptov, Horehronie, Podpoľanie, Orava, Kysuce, Trenčiansko), ktoré ovplyvňovali miestne, regionálne, národné a nadnárodné tradície; b)tanečnému repertoáru jednotlivých regiónov a mikroregiónov ako výsledku navrstvovania, ovplyvňovania a zaniknutia tanečných prejavov. Účastník kurzu identifikuje tanečné regióny Slovenska, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Folklorizmus a umelecká tvorba

Cieľom kurzu je získanie odborných znalostí a vedomostí o prezentácii tradičnej kultúry a folklórnych prejavov na scéne v profesionálnej a neprofesionálnej sfére. Dôraz sa kladie na charakteristiku jednotlivých umeleckých období od roku 1948 až po súčasnosť, na analýzu a príčiny vzniku a vývoja tanečného folklorizmu v danom období (na festivaloch, vo filme, v divadelných inscenáciách, televízii a rozhlase), pochopenie spoločenských súvislostí vývoja scénického folklorizmu na Slovensku a v kontexte strednej Európy.

Ľudový tanec IV.

Cieľom kurzu Ľudový tanec III. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie si pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (čardáš, verbunk, tanečné hry).

Ľudový tanec II.

Cieľom kurzu Ľudový tanec II. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie si pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (staré párové tance: skočné a krútivé tance, verbunky, kolesá)

Tanec v kultúrno-historickom kontexte

Cieľom kurzu je získanie odborných znalostí o tanečnej histórii i  teórii a príbuzných umeleckých odborov od najstarších čias až po súčasnosť. Dôraz sa kladie na charakteristiku jednotlivých umeleckých období, na analýzu a príčiny vzniku a vývoja tanečnej kultúry v danom období, pochopenie spoločenských súvislostí vývoja tanca a včlenenie tanečných dejín Slovenska do svetového kontextu.

Tanečná geografia Európy

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tradičnými tanečnými prejavmi Slovenska ako integrálnou súčasťou európskej tanečnej kultúry, vývinovými tendenciami, diferencovanými tanečnými prejavmi a odlišnými interpretačnými štýlmi jednotlivých dialektov s dôrazom na interetnické a interkultúrne prieniky.

Účastník kurzu identifikuje tanečné dialekty Európy, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, je tolerantný k prejavom iných kultúr.

Ľudový tanec III.

Cieľom kurzu Ľudový tanec III. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (staré párové tance: krútivé tance – šafľik, krucena, tradičné detské hry).

Ľudový tanec I.

Anotácia: Cieľom kurzu Ľudový tanec I. je získavanie praktických zručností. Hlavný dôraz sa kladie na poznávanie tradičnej tanečnej kultúry Slovenska, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie ľudového tanca (folklorizované spoločenské tance: polka, mazúrka, valčík, štvorylka; tradičné detské hry).

Tanečné regióny Slovenska I.

Cieľom kurzu je oboznámenie sa s tanečnými regiónmi Slovenska. Osobitná pozornosť je venovaná a) tzv. mikroregiónom a tanečným dialektom (dunajský a tisovský), ktoré ovplyvňovali miestne, regionálne, národné a nadnárodné tradície; b)tanečnému repertoáru jednotlivých regiónov a mikroregiónov ako výsledku navrstvovania, ovplyvňovania a zaniknutia tanečných prejavov.

Účastník kurzu identifikuje tanečné regióny Slovenska, kategorizuje tradičné tance, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.

Sociálna kultúra II

Cieľom kurzu je ozrejmiť problematiku rodiny v slovenskej etnológii. Účastník kurzu získa prehľad o vývine záujmu, tradíciách slovenskej rodiny, štruktúre a rozdelení moci v rodine, o rodinnej štruktúre a terminológii, postavení dieťaťa v rodine, premenách vzťahov v rodine. Nadobudne prehľad o novom smerovaní v oblasti výskumu rodiny.

Sociálna kultúra I

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom prehľad o základných javoch súvisiacich so sociálnou kultúrou a životom lokálneho spoločenstva na slovenskom vidieku a v meste. Študent sa naučí identifikovať a kategorizovať výskumy realizované na pôde etnológie v oblasti sociálnej kultúry, získa prehľad o formovaní dedinského spoločenstva do polovice 20. storočia (s presahom až do súčasnosti). Oboznámi sa s problematikou vzájomnej výpomoci, funkciami kooperácii v lokálnom spoločenstve, intralokálnymi a interlokálnymi vzťahmi a ich dosahom na formovanie kultúrnych tradícií. Získa poznatky o fungovaní obecnej samosprávy, obecných hodnostároch, služobníkoch, o tradičných organizáciách a príležitostiach stretávania mládeže a pod.

Materiálna kultúra II

Kurz sa zameriava na materiálnu kultúru ako súčasť tradičnej kultúry Slovenska. Účastník kurzu nadobudne vedomosti z jednotlivých oblastí materiálnej kultúry s akcentom na doplnkové a neroľnícke zamestnania (remeselná výroba, vandrovné a sezónne zamestnania), ľudové staviteľstvo a tradičnú stravu. Znalosti kurzu majú prispieť aj k rozšíreniu poznania materiálnej kultúry v kontexte kultúrneho dedičstva Slovenska.