Základy interkultúrnej komunikácie

Študent ovláda základné pojmy interkultúrnej komunikácie. Študent si rozširuje svoj celkový kultúrny rozhľad. Študent porovnáva národnú kultúru s kultúrou vyučovaného jazyka.

Stručná osnova predmetu:

  1. Povaha a špecifiká interkultúrnej komunikácie.
  2. Osvojenie si základných pojmov interkultúrnej komunikácie.
  3. Oboznámenie sa s univerzálnymi a individuálnymi zložkami národných kultúr (s dôrazom na materinskú kultúru v porovnaní s kultúrami vyučovaných jazykov), národnými kultúrnymi špecifikami a spôsobmi ich výskumu a opisu.