Pomoc s Search courses

Dejiny kultúry I.

Študent identifikuje základné terminologické vedomosti z odboru. Študent si pamätá základné kategórie a pojmy myslenia o kultúre v období antiky. Študent porozumie reflexii antickej kultúry v európskom myslení. Študent analyzuje získané poznatky, s ktorými sa oboznámil. Študent internalizuje metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o kultúre v období antiky do komplexného obrazu antického človeka, jeho života i kultúry.

Dejiny kultúry III.


Študent si pamätá základné kategórie a pojmy myslenia o kultúre v období novoveku. Študent porozumie reflexii novovekej kultúry v európskom myslení až po koniec 19. storočia. Študent analyzuje získané vedomosti o teóriách, modeloch a štruktúrach novovekej kultúry a kultúrnosti. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminológiu odboru. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o kultúre v novoveku do komplexného obrazu novovekého človeka, jeho života, vzdelanosti i kultúry. Študent kategorizuje a porovnáva integrované vedomosti o teóriách, modeloch a štruktúrach v rámci jednotlivých období dejín kultúry od antiky až po novovek.

Dejiny slovenskej filmovej kultúry

Študent absolvovaním predmetu získava základné informácie o vývinových smerovaniach slovenskej kinematografie od jej počiatkov, cez štádia konštituovania, profesionalizáciu až po súčasnosť. Oboznamuje sa s profilmi významných osobností slovenskej kinematografie. Prostredníctvom projekcií jednotlivých filmových diel rozpoznáva a identifikuje špeciálny rukopis i osobitú filmovú poetiku konkrétnych filmových tvorcov. Získané vedomosti aplikuje v rámci filmovej recepcie a interpretácie.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo I.

Študent získava základný exkurz do najstarších konštitučných fenoménov divadla a divadelnosti. Študent zároveň zisťuje jeho význam a funkciu v najširších súvislostiach v rámci jednotlivých epoch dejín ľudskej kultúry. Študent si pamätá najzákladnejšie rozdiely medzi divadlom a rituálom, hrou, tancom, náboženskou slávnosťou a pod. Oboznamuje sa s podobami divadla a divadelnosti v období staroveku. Študent taktiež nadobúda penzum vedomostí o koncepcii divadla v antickom Grécku.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo III.

Študent absolvovaním predmetu získa základné vedomosti o vývoji divadelného umenia najmä 20. storočia z hľadiska spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, základných inscenačných zložiek, žánrov a teoretického uvažovania o divadle. Prostredníctvom samostatných analýz dramatických textov dokáže pochopiť dobový kultúrny kontext, estetiku jednotlivých historických období, epoch, štýlov a pod.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Filozofia spoločnosti

Študent si pamätá základnú kategoriálnu schému objasňujúcu vznik, štruktúru a vývoj spoločnosti, ako aj najdôležitejšie filozofické koncepty spoločnosti. Porozumie základným princípom fungovania spoločnosti. Aplikuje kategoriálny koncept spoločnosti na analýzu jestvujúcej spoločnosti. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminologický aparát sociálnej filozofie a kulturológie. Oboznamuje sa s typológiou spoločností a vybranými koncepciami, najmä z obdobia 20. a 21. storočia.

Kultúrna teatrológia

Študent absolvovaním predmetu získava hlbší exkurz do kultrurologického chápania divadelnosti z interdisciplinárnych priezorov. Chápe poňatie a funkciu divadla v kultúre. Získava predstavu o rôznych podobách tzv. kultúrnych performancií - dokáže ich identifikovať. Pamätá si najvýznamnejších predstaviteľov z oblasti kultúrnej teatrológie. Nadobúda teoretickú výzbroj pre širšie uchopenie divadla, divadelnej kultúry a pod.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Kulturologická reflexia smrti a umierania

Študent si pamätá základné kategórie a pojmy vednej disciplíny thanatológie, ako i príbuzných odborov v oblasti skúmania smrti, umierania a trúchlenia. Študent porozumie kulturologickej reflexii smrti a umierania od obdobia prvotných predstáv o smrti v praveku až po súčasnosť. Študent analyzuje získané vedomosti o teóriách, modeloch a základných princípoch v myslení o smrti a umieraní. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminologický aparát kulturológie a príbuzných disciplín. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o smrti, umieraní, zmysle života do komplexného obrazu o smrti, človeku, živote, ľudskej dôstojnosti, etike i kultúre.

Porovnávacia kulturológia

Študent si pamätá základné kategórie a pojmy porovnávacej kulturológie ako i príbuzných odborov. Cieľom je porozumieť kulturologickej reflexii vybraných problémov cez prizmu interdisciplinarity a transdisciplinarity. Študent analyzuje získané vedomosti o teóriách, modeloch a základných princípoch komparatívnej kulturológie, antropológie. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminologický aparát kulturológie a príbuzných disciplín. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o kultúre, človeku, prírode, spoločnosti.

Spôsob života/ životný štýl

Kurz seminárov je zameraný na problémy spôsobu života/ životného štýlu z filozofického, sociologického, politického, etického a estetického aspektu. Dôraz sa kladie na vybrané termíny (životný štýl, spôsob života, rytmus života, voľný čas a iné), vybrané metódy skúmania (interpretácia textov, komparácia, deskripcia a iné) a na vybrané teórie zamerané na problémy každodennej filozofia, sociológie každodennosti a vybrané hedonistické teórie životných štýlov.

Súčasné kulturologické koncepcie II.

Študent identifikuje základné línie súčasného kulturologického diskurzu. Študent si pamätá terminologické vedomosti z oblasti psychoanalýzy, štrukturálnej a fundamentálnej antropológie. Študent porozumie základným kategóriám a princípom myslenia o kultúre v období postmoderny a na počiatku 21. storočia. Študent analyzuje získané poznatky, s ktorými sa oboznámil. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu. Študent aplikuje naučené vedomosti o klasifikáciách a kategóriách kulturologického diskurzu v 20. a 21. storočí do kritickej reflexie kultúry.

Základy umeleckej komunikácie a interpretácie

Študent si osvojí konkrétne modely umeleckej komunikácie a interpretácie ako základný predpoklad k správnemu osvojeniu literárneho diela. Získa základnú orientáciu v oblasti komunikácie s umeleckým dielom.

Učiteľ: Miroslav Ballay