Pomoc s Search courses

Dejiny slovenskej filmovej kultúry

Študent absolvovaním predmetu získava základné informácie o vývinových smerovaniach slovenskej kinematografie od jej počiatkov, cez štádia konštituovania, profesionalizáciu až po súčasnosť. Oboznamuje sa s profilmi významných osobností slovenskej kinematografie. Prostredníctvom projekcií jednotlivých filmových diel rozpoznáva a identifikuje špeciálny rukopis i osobitú filmovú poetiku konkrétnych filmových tvorcov. Získané vedomosti aplikuje v rámci filmovej recepcie a interpretácie.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo I.

Študent získava základný exkurz do najstarších konštitučných fenoménov divadla a divadelnosti. Študent zároveň zisťuje jeho význam a funkciu v najširších súvislostiach v rámci jednotlivých epoch dejín ľudskej kultúry. Študent si pamätá najzákladnejšie rozdiely medzi divadlom a rituálom, hrou, tancom, náboženskou slávnosťou a pod. Oboznamuje sa s podobami divadla a divadelnosti v období staroveku. Študent taktiež nadobúda penzum vedomostí o koncepcii divadla v antickom Grécku.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo III.

Študent absolvovaním predmetu získa základné vedomosti o vývoji divadelného umenia najmä 20. storočia z hľadiska spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, základných inscenačných zložiek, žánrov a teoretického uvažovania o divadle. Prostredníctvom samostatných analýz dramatických textov dokáže pochopiť dobový kultúrny kontext, estetiku jednotlivých historických období, epoch, štýlov a pod.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Kultúrna teatrológia

Študent absolvovaním predmetu získava hlbší exkurz do kultrurologického chápania divadelnosti z interdisciplinárnych priezorov. Chápe poňatie a funkciu divadla v kultúre. Získava predstavu o rôznych podobách tzv. kultúrnych performancií - dokáže ich identifikovať. Pamätá si najvýznamnejších predstaviteľov z oblasti kultúrnej teatrológie. Nadobúda teoretickú výzbroj pre širšie uchopenie divadla, divadelnej kultúry a pod.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Základy umeleckej komunikácie a interpretácie

Študent si osvojí konkrétne modely umeleckej komunikácie a interpretácie ako základný predpoklad k správnemu osvojeniu literárneho diela. Získa základnú orientáciu v oblasti komunikácie s umeleckým dielom.

Učiteľ: Miroslav Ballay