Súčasné kulturologické koncepcie II.

Študent identifikuje základné línie súčasného kulturologického diskurzu. Študent si pamätá terminologické vedomosti z oblasti psychoanalýzy, štrukturálnej a fundamentálnej antropológie. Študent porozumie základným kategóriám a princípom myslenia o kultúre v období postmoderny a na počiatku 21. storočia. Študent analyzuje získané poznatky, s ktorými sa oboznámil. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu. Študent aplikuje naučené vedomosti o klasifikáciách a kategóriách kulturologického diskurzu v 20. a 21. storočí do kritickej reflexie kultúry.

Systematická kulturológia II.

V rámci predmetu si študent prehlbuje odborné znalosti z oblasti kulturológie ako vednej disciplíny. Študent nadobúda kulturologické zručnosti a orientácie v oblasti najaktuálnejších trendov a problémov v diskurze kulturológie. Zároveň sa orientuje v reflexii, analýze a kritickom prístupe k pohybom, procesom a fenoménom v kultúre a spoločnosti. Nadobúda poznatky o kulturologických problémoch, ktoré na magisterskom stupni štúdia predstavujú samostatné disciplíny kulturologického jadra: globalizačné trendy v kultúre, problematika masovej a populárnej kultúry, mediálna kultúra ako subsystém kultúry, etc. Získané a osvojené poznatky zároveň kompetentne a kreatívne využíva ako platformu v kulturologickej teórii a praxi.

Tvorivý seminár (divadelná kritika)

V tomto tvorivom seminári sa predstavujú nástroje i kompetencie umeleckej kritiky. Získava sa prehľadná oreintácia základnými formami a žánrami divadelnej kritiky. Cizeluje sa schopnosť divadelnej
recepcie, nadobúdanie kompetentnej recepčnej divadelnej aktivity. Študent je schopný koncipovať základné útvary divadelnej kritiky a aktívne nadobúda prax v divadelnej publicistike.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Základy umeleckej komunikácie a interpretácie

Študent si osvojí konkrétne modely umeleckej komunikácie a interpretácie ako základný predpoklad k správnemu osvojeniu literárneho diela. Získa základnú orientáciu v oblasti komunikácie s umeleckým dielom.

Učiteľ: Miroslav Ballay