Bilingválna kultúra etník I. (nemecká)

Študent  identifikuje  základné  terminologické  poznatky  z  etnológie,  etnografie,  kulturológie a sociológie.  Študent  sa oboznámi so špecifikami života a pôsobenia nemeckého etnika na území Slovenska.  Cieľom je mapovať a porozumieť prínosu nemeckého etnika v oblasti rozvoja kultúry a kultúrnosti na našom území v historickom kontexte. Absolvent kurzu aplikuje získané poznatky a prehľad do kritickej reflexie diskurzu o etnických minoritách vo vzťahu k dominantnej kultúre a majoritnému obyvateľstvu.

Dejiny kultúry I.

Študent identifikuje základné terminologické vedomosti z odboru. Študent si pamätá základné kategórie a pojmy myslenia o kultúre v období antiky. Študent porozumie reflexii antickej kultúry v európskom myslení. Študent analyzuje získané poznatky, s ktorými sa oboznámil. Študent internalizuje metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o kultúre v období antiky do komplexného obrazu antického človeka, jeho života i kultúry.

Dejiny kultúry II.

Študent si pamätá základné kategórie a pojmy myslenia o kultúre v období stredoveku. Študent porozumie reflexii stredovekej kultúry v európskom myslení dvadsiateho storočia. Cieľom je analyzovať získané vedomosti o teoretických prístupoch ku kultúre a kultúrnosti v období stredoveku. Absolvent kurzu aplikuje osvojené poznatky o základných kategóriách, pojmoch a princípoch myslenia o kultúre v stredoveku do komplexného obrazu o stredovekom človeku a jeho spôsobe života. 

Dejiny kultúry III.


Študent si pamätá základné kategórie a pojmy myslenia o kultúre v období novoveku. Študent porozumie reflexii novovekej kultúry v európskom myslení až po koniec 19. storočia. Študent analyzuje získané vedomosti o teóriách, modeloch a štruktúrach novovekej kultúry a kultúrnosti. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminológiu odboru. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o kultúre v novoveku do komplexného obrazu novovekého človeka, jeho života, vzdelanosti i kultúry. Študent kategorizuje a porovnáva integrované vedomosti o teóriách, modeloch a štruktúrach v rámci jednotlivých období dejín kultúry od antiky až po novovek.

Dejiny slovenskej filmovej kultúry

Študent absolvovaním predmetu získava základné informácie o vývinových smerovaniach slovenskej kinematografie od jej počiatkov, cez štádia konštituovania, profesionalizáciu až po súčasnosť. Oboznamuje sa s profilmi významných osobností slovenskej kinematografie. Prostredníctvom projekcií jednotlivých filmových diel rozpoznáva a identifikuje špeciálny rukopis i osobitú filmovú poetiku konkrétnych filmových tvorcov. Získané vedomosti aplikuje v rámci filmovej recepcie a interpretácie.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny slovenskej literatúry

Kurz Dejiny slovenskej literatúry podáva prierezovú orientáciu v základných vývinových tendenciách slovenskej literatúry od 9. storočia po súčasnosť so zreteľom na kulturologické súvislosti. V kurze  sa študent bližšie oboznámi s vybranými dielami slovenskej literatúry v ich dobovo a vývinovo príznačných literárno-estetických aspektoch. Poskytne schopnosť zaujať samostatný interpretačno-analytický a hodnotiaci postoj k jednotlivým dielam slovenskej literatúry rôznych období s osobitým zreteľom na ich žánrovo-formálne a výrazovo-tematické špecifiká.

Učiteľ: Silvia Lauková

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo I.

Študent získava základný exkurz do najstarších konštitučných fenoménov divadla a divadelnosti. Študent zároveň zisťuje jeho význam a funkciu v najširších súvislostiach v rámci jednotlivých epoch dejín ľudskej kultúry. Študent si pamätá najzákladnejšie rozdiely medzi divadlom a rituálom, hrou, tancom, náboženskou slávnosťou a pod. Oboznamuje sa s podobami divadla a divadelnosti v období staroveku. Študent taktiež nadobúda penzum vedomostí o koncepcii divadla v antickom Grécku.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo II.

Týmto kurzom sa sprostredkúvajú základné vedomosti o vývoji divadelného umenia z hľadiska spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, základných inscenačných zložiek, žánrov a teoretického uvažovania o divadle. Prostredníctvom samostatných analýz dramatických textov sa postihuje predovšetkým dobový kultúrny kontext, estetika jednotlivých historických období, epoch, štýlov od antického Ríma, stredovekého divadla, renesančného a humanistického divadla, commedie dell´arte, alžbetínskeho divadla, barokového a klasicistického divadla, romantického divadla.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Dejiny umeleckej kultúry - divadlo III.

Študent absolvovaním predmetu získa základné vedomosti o vývoji divadelného umenia najmä 20. storočia z hľadiska spoločenského kontextu, vyjadrovacích prostriedkov, základných inscenačných zložiek, žánrov a teoretického uvažovania o divadle. Prostredníctvom samostatných analýz dramatických textov dokáže pochopiť dobový kultúrny kontext, estetiku jednotlivých historických období, epoch, štýlov a pod.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Filozofia kultúry

Študent si osvojí odbornú terminológiu z oblasti filozofie kultúry. Oboznámi sa s predmetom záujmu filozofie kultúry a jej miestom v systéme vied. Dokáže uplatniť metodologicky vhodné postupy pri filozofickom vysvetlení a hodnotení javov v oblasti kultúry. Pochopí  význam  filozofie  v  rámci  vedeckej  odpovede  na  problémy  kultúry.  Absolvent kurzu získa  prehľad  o filozofických prístupoch ku kultúre v minulosti a v súčasnosti nielen v domácom, ale aj zahraničnom kontexte. 

Filozofia spoločnosti

Študent si pamätá základnú kategoriálnu schému objasňujúcu vznik, štruktúru a vývoj spoločnosti, ako aj najdôležitejšie filozofické koncepty spoločnosti. Porozumie základným princípom fungovania spoločnosti. Aplikuje kategoriálny koncept spoločnosti na analýzu jestvujúcej spoločnosti. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminologický aparát sociálnej filozofie a kulturológie. Oboznamuje sa s typológiou spoločností a vybranými koncepciami, najmä z obdobia 20. a 21. storočia.

Kultúrna a sociálna antropológia

Študent si osvojuje základné pojmy a vzťahy z kultúrnej a sociálnej antropológie. Nadobúda poznatky o povahe kultúry, jej princípoch fungovania, vybraných antropologických koncepciách a okruhoch tém. Osvojuje si metodológiu antropologického výskumu, ktorá vhodným spôsobom dopĺňa interdisciplinárny prístup k štúdiu kultúry ako univerzálneho fenoménu a partikulárnych kultúr. Rozvíjajú sa analytické schopnosti študenta a pestuje sa jeho pochopenie aktuálnych sociokultúrnych procesoch, výziev a kultúrne-citlivý prístup k nim, rozvíjajú sa schopnosti odborne pristupovať k praktickým úlohám a výzvam.

Kultúrna diplomacia

Študent nadobudne prehľad a teoretické vedomosti z oblasti kultúrnej a verejnej diplomacie, interkultúrnej komunikácie,zahraničnej kultúrnej politiky,ako aj zahraničných modeloch kultúrnej diplomacie.
Oboznámi sa so súvisiacimi pojmami ako sú mäkká moc, Public relations, Nacion branding a.i. Súčasťou predmetu sú aj formy a oblasti kultúrnej diplomacie, do ktorých môžme zaradiť kultúrne centrá a inštitúcie, podporu vzdelávacích inštitúcii v zahraničí, zahraničné vysielania,akademické výmeny, ako aj rôzne preklady. Cieľom predmetu nie je len nadobudnutie teoretických vedomostí, ale aj analýza stavu aktivít kultúrnej diplomacie Slovenskej republiky, vrátane schopnosti navrhnúť nový model kultúrnej diplomacie Slovenskej republiky.

Kultúrna teatrológia

Študent absolvovaním predmetu získava hlbší exkurz do kultrurologického chápania divadelnosti z interdisciplinárnych priezorov. Chápe poňatie a funkciu divadla v kultúre. Získava predstavu o rôznych podobách tzv. kultúrnych performancií - dokáže ich identifikovať. Pamätá si najvýznamnejších predstaviteľov z oblasti kultúrnej teatrológie. Nadobúda teoretickú výzbroj pre širšie uchopenie divadla, divadelnej kultúry a pod.

Učiteľ: Miroslav Ballay

Kulturologická reflexia smrti a umierania

Študent si pamätá základné kategórie a pojmy vednej disciplíny thanatológie, ako i príbuzných odborov v oblasti skúmania smrti, umierania a trúchlenia. Študent porozumie kulturologickej reflexii smrti a umierania od obdobia prvotných predstáv o smrti v praveku až po súčasnosť. Študent analyzuje získané vedomosti o teóriách, modeloch a základných princípoch v myslení o smrti a umieraní. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminologický aparát kulturológie a príbuzných disciplín. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o smrti, umieraní, zmysle života do komplexného obrazu o smrti, človeku, živote, ľudskej dôstojnosti, etike i kultúre.

Marketing a propagácia v kultúre I.

Študent nadobudne poznatky a teoretické vedomosti z oblasti marketingu kultúry, propagácie a reklamy v špecifickom sektore kultúry. Študent nadobudnuté teoretické vedomosti podrobí praktickému zhodnoteniu v rámci vypracovania návrhu projektu určeného špecifickými podmienkami kultúrneho sektoru. Projekt je zameraný na tvorivý návrh možnosti vytvorenia a uplatnenia produktu v rámci trhu kultúry.

Porovnávacia kulturológia

Študent si pamätá základné kategórie a pojmy porovnávacej kulturológie ako i príbuzných odborov. Cieľom je porozumieť kulturologickej reflexii vybraných problémov cez prizmu interdisciplinarity a transdisciplinarity. Študent analyzuje získané vedomosti o teóriách, modeloch a základných princípoch komparatívnej kulturológie, antropológie. Študent používa metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu, ako aj terminologický aparát kulturológie a príbuzných disciplín. Študent aplikuje naučené vedomosti o základných kategóriách, pojmoch i princípoch myslenia o kultúre, človeku, prírode, spoločnosti.

Seminár zo semiotiky kultúry a umenia

Cieľom predmetu je nadobudnutie kulturologicko-semiotických znalostí z oblasti teórie a dejín semiotického myslenia a odborných spôsobilostí vo vzťahu k reflexii rozmanitých kultúrnych procesov a fenoménov z pohľadu semiotiky. Okrem prierezového, historicky diachrónneho vzhľadu do problémových semiotických okruhov získava študent poznatky aj z oblasti teórie (verbálnej i neverbálnej) komunikácie a semiotiky umenia.

Spôsob života/ životný štýl

Kurz seminárov je zameraný na problémy spôsobu života/ životného štýlu z filozofického, sociologického, politického, etického a estetického aspektu. Dôraz sa kladie na vybrané termíny (životný štýl, spôsob života, rytmus života, voľný čas a iné), vybrané metódy skúmania (interpretácia textov, komparácia, deskripcia a iné) a na vybrané teórie zamerané na problémy každodennej filozofia, sociológie každodennosti a vybrané hedonistické teórie životných štýlov.

Súčasné kulturologické koncepcie I.

Študent identifikuje základné terminologické vedomosti z odboru a oboznamuje sa s vybranými koncepciami kulturologického diskurzu v súčasnosti. Cieľom je porozumieť kultúrnohistorickým a sociologickým koncepciám kultúry. Študent analyzuje a interpretuje získané poznatky aj prostredníctvom štúdia seminárnych textov, pričom využíva metódy a stratégie vedeckej interpretácie textu. Absolvent kurzu aplikuje získané poznatky o konceptualizácii kultúry optikou vybraných autorov 20. a 21. storočia do kritickej reflexie súčasného stavu kultúry aj v kontexte krízy.