Frazeológia slovenského jazyka

Frazeológia je význačným faktom reči. Aktívne ovládanie frazeológie je svedectvom plnej rečovej kompetencie pri osvojovaní akéhokoľvek jazyka. Vo frazeologickom fonde národného jazyka jestvuje množstvo prevzatých i kalkovaných frazeologických zvratov, ktoré hovoriaci rýchlo asimiluje a často sa pociťujú ako domáce frazémy. Sú obrazným vyjadrením životných skúseností, hodnotenia, cítenia, myslenia, morálneho profilu, ale aj odrazom životného štýlu, materiálnej a duchovnej kultúry národov. Preto sú nevyhnutné v procese komunikácie a v tomto zmysle aj predmetom seminárnych cvičení. To isté platí aj o paremiologickom fonde: porekadlách, prísloviach a úsloviach.

Učiteľ: Natália Glaap

Príbuzné disciplíny v múzeu

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom pohľad do problematiky pomocných ved historických, archívnictva, knihovníctva, pamiatkovej péče a ochrany prírody.

Rétorika

Disciplína je zameraná na osvojenie si teoretických poznatkov z rétoriky a na formovanie zručností z vypracovania a prednesenia modelového rečníckeho prejavu. V centre pozornosti je ovládanie  základných rečníckych jazykových prostriedkov, špecifických rečníckych jazykových prostriedkov a paralingvistických prostriedkov s ohľadom na rešpektovanie ďalších mimorečových okolností v rečníctve

Učiteľ: Natália Glaap