Pomoc s Search courses

Dejiny a kultúra Rómov

V tomto kurze sa študenti oboznámia s problematikou Rómov. V súčasnej dobe je táto tematika veľmi aktuálna a kto chce robiť výskumy zamerané na Rómov, musí poznať základné charakteristiky tejto národnostnej menšiny. Študent sa oboznámi s členením Rómov, s dejinami Rómov, ktoré majú vplyv na súčasný život Rómov, s problematikou vzdelávania, sociálnej patológie, bývania a ďalších sociálnych charakteristík tejto minority.

Sociológia médií

Kurz prednášok predstavuje základné poznatky z oblasti sociológie médií. Zameriava sa na pojmový aparát, metodológiu skúmania a na vybrané problémy: sociológia médií – podstata, vybrané problémy, metódy práce; médiá – podstata, delenie, vývoj, funkcie, význam masových médií;mediálna komunikácia; médiá a spoločenské vzťahy; identita v kyberpriestore a iné.

Sociológia médií (seminár)

urz seminárov je zameraný na implementáciu základných poznatkov z oblasti sociológie médií do praxe (pojmový aparát, metodológia skúmania, vybrané problémy). Študenti budú vychádzať pri príprave na semináre z viacerých primárnych i sekundárnych zdrojov, sociologických výskumov, sociálnych sietí, článkov zo zborníkov a periodík. Budú aktívne vyhľadávať príklady z praxe na internete i v printových médiách.