Úvod do SPSS

Študent sa oboznámi s programom SPSS a dokáže sa v ňom orientovať. Študent samostatne interpretuje vypočítané hodnoty, tabuľky a grafy. Analyzuje priebeh výskumu a kreuje závery výskumu. Rozlišuje neprípustné správanie v spoločenskovednom výskume pri práci s dátami.

Úvodný seminár k bakalárskej práci

Nadobudnutie odborných znalostí a spôsobilostí študenta v oblasti formálneho a obsahového koncipovania odbornej bakalárskej práce, nastavenie vhodných metodologických nástrojov prieskumu, zosnovanie logickej (povahe predmetu výskumu adekvátnej) štruktúry práce a definitívne nadobudnutie vhodných spôsobov práce s odbornou literatúrou (primárnych i sekundárnych zdrojov)

Všeobecná psychológia

Študent získa poznatky zo všeobecnej psychológie a základných psychologických pojmov. Porozumie systému psychologických vied, jeho jednotlivým disciplínam, ich
charakteristikám a javom, ktorými sa zaoberajú. Aplikuje naučené vedomosti o psychických javoch a procesoch v profesijnom a osobnom živote.

Vybrané kapitoly globalizačných teórií

Študent porozumie fenoménu globalizácie. Identifikuje hlavné problémy spojené s globalizáciou v celom spektre spoločnosti a vymedzí základné otázky možného výskumu v oblasti sociológie globalizácie. Rozlíši sociologické teórie v súvislosti s globalizáciou, ktoré reflektujú sociálne zmeny a ich predstavitelia reagujú na fenomén globalizácie.

Vybrané kapitoly zo sociológie rómskej problematiky

Študent analyzuje terminologické vedomosti zo sociológie rómskej problematiky. Identifikuje sociálne problémy a životný štýl Rómov žijúcich v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Výskumný projekt 1

  1. Výskumný projekt ako prostriedok validizácie výskumného procesu a spojenia teórie a empírie
  2. Formulácia témy a zdôvodnenie jej sociologického výskumu,
  3. Odkrývanie problémových situácií a zdôvodňovanie potreby ich sociologického výskumu.
  4. Zameranie výskumu , stanovovanie cieľov
  5. Formulácia výskumných otázok.
  6. Postupy teoretickej analýzy problému (identifikácia navonok a dovnútra)
  7. Postupy tvorby indikátorov a hypotéz

Výskumný projekt 2

Predmet je zameraný na postupné vypracovania vlastného výskumného projektu na vybranú tému. Počnúc tvorbou hypotéz a výskumných otázok, po kvalitné navrhnutie vlastného dotazníka cez plán a organizáciu zberu dát. Študent sa učí rozlišovať jednotlivé typy výberových súborov a druhy zberu dát.

Základy demografie

Študent rozpoznáva jednotlivé procesy dynamiky obyvateľstva a jeho štruktúr. Porozumie základným metódam interpretácie jednotlivých procesov a porovnáva ich. Analyzuje naučené informácie o jednotlivých procesoch dynamiky a obyvateľstva a jeho štruktúr. Aplikuje naučené vedomosti o jednotlivých procesoch dynamiky a obyvateľstva a jeho štruktúr.

Základy sociológie

Študent poznáva spoločenské a historické podmienky vzniku sociológie ako vedy. Porozumie štruktúre a funkciám sociológie. Vymedzuje paradigmy sociológie ako vedy. Rozlišuje základné prístupy v
chápaní sociálnej stratifikácie a sociálnej zmeny . Študent kategorizuje socializačné činitele, jednotlivé druhy noriem a identifikuje základné problémy prežitia.

Základy sociológie pre nelekárske odbory

Cieľom predmetu je poskytnúť základné informácie zo sociológie. Oboznámiť študentom s historickými dimenziami. Poskytnúť informácie ohľadne rodiny, skupín. Analyzovať typológiu prostredia,
socializácie. Taktiež aplikovať základné aspekty sociológie do prostredia ošetrovateľského prostredia.

Učiteľ: Denisa Selická

Základy spoločenskovedného výskumu

Študent poznáva základné pojmy spoločenskovedného výskumu. Rozlišuje kvantitatívny výskum od kvalitatívneho. Vymedzuje kritéria výberového súboru, pilotáže, sondáže a predvýskumu. Rozlišuje znaky a indikátory.