Dejiny a kultúra Rómov

V tomto kurze sa študenti oboznámia s problematikou Rómov. V súčasnej dobe je táto tematika veľmi aktuálna a kto chce robiť výskumy zamerané na Rómov, musí poznať základné charakteristiky tejto národnostnej menšiny. Študent sa oboznámi s členením Rómov, s dejinami Rómov, ktoré majú vplyv na súčasný život Rómov, s problematikou vzdelávania, sociálnej patológie, bývania a ďalších sociálnych charakteristík tejto minority.

Dejiny filozofie

Študent porozumie historickému členeniu filozofie a jej vývinu, jej vzťahu k iným disciplínam, osvojí si základné filozofické kategórie. Analyzuje najvýznamnejšie vplyvy na vytváranie filozofického myslenia, rozozná základné historické konflikty ovplyvňujúce nazeranie na človeka a jeho miesto v spoločnosti, na svet, ktorý ho obklopuje. Na seminároch bude analyzovať vybrané diela.

Kvantitatívny sociologický výskum

Predmet sa zameriava na hlavné črty a znaky kvantitatívneho výskumu. V priebehu semestra si študent osvojuje štruktúru empirických výskumov v sociálnych vedách a učí sa samostatne tvoriť vedecké hypotézy. Detailne spoznáva a pracuje s metódami, technikami a nástrojmi sociologického výskumu (so zameraním na dotazník).

Kvantitatívny sociologický výskum

Študent sa oboznámi s podstatou a druhmi kvantitatívneho sociologického výskumu, kvantifikáciou a spôsobmi kvantitatívnej analýzy dát. Študent samostatne interpretuje vypočítané hodnoty, tabuľky a grafy. Analyzuje priebeh výskumu a kreuje závery výskumu. Rozlišuje neprípustné správanie v spoločenskovednom výskume pri práci s dátami.

Metodológia empirických výskumov

 1. Genéza sociologických výskumov
 2. Dimenzie sociologických výskumov (teoreticko-kritická, heuristická, metodická, verifikačná)
 3. Druhy sociologických výskumov (podľa bezpreostredného určenia, podľa výskumnej vzorky, podľa ich vedeckého cieľa, podľa komplexnosti, podľa časového vymedzenia, podľa stupňa zovšeobecniteľnosti).
 4. Sociálna skutočnosť vo svetle vymedzovania predmetu sociológie a sociologických výskumov.
 5. Základné charakteristiky sociálnych javov (kvalitatívna a kvantitatívna stránka sociálnych javov, nadindividuálny charakter sociálnych javov, pravdepodobnostný charakter sociálnych javov, javové pole ako pole pravdepodobnostné, cieľovosť sociálnych javov)
 6. Znaky sociálnych javov a ich hlavné druhy (nominálne, ordinálne, kardinálne, podielové a intervalové).
 7. Meranie (spoločnských jednotiek, sociálnych javov typu fluktuácie, účasti jednotlivcov na sociálnych javoch a procesoch, štruktúry charakteristík sociálnych systémov, sociálnej dynamiky)
 8. Škálovanie (technika párového porovnávania, technika sumovaných odhadov, škálogrampová analýza, polarizačná technika).
 9. Sociometria.
 10. Identifikácia sociálnych javov a jej význam.

Pohľady do filozofickej antropológie

Študent identifikuje hlavné problémy, ktoré viedli z vzniku modernej filozofickej antropológie na začiatku 20. storočia. Rozlíši typológiu vo vzťahu k miestu antropologickej problematiky vo filozofii. Sústredí sa na naliehavosť otázok spojených s pôvodom a existenciou človeka, jeho miestom v spoločnosti a zmyslom jeho života.

Seminár k bakalárskej práci 1

Študent preukazuje primerané odborné znalostí a spôsobilosti v oblasti formálneho a obsahového koncipovania odbornej absolventskej bakalárskej práce

Seminár k bakalárskej práci I.

Študent preukazuje primerané odborné znalostí a spôsobilosti v oblasti formálneho a obsahového koncipovania odbornej absolventskej bakalárskej práce.

Sociológia médií

Kurz prednášok predstavuje základné poznatky z oblasti sociológie médií. Zameriava sa na pojmový aparát, metodológiu skúmania a na vybrané problémy: sociológia médií – podstata, vybrané problémy, metódy práce; médiá – podstata, delenie, vývoj, funkcie, význam masových médií;mediálna komunikácia; médiá a spoločenské vzťahy; identita v kyberpriestore a iné.

Sociológia médií (seminár)

urz seminárov je zameraný na implementáciu základných poznatkov z oblasti sociológie médií do praxe (pojmový aparát, metodológia skúmania, vybrané problémy). Študenti budú vychádzať pri príprave na semináre z viacerých primárnych i sekundárnych zdrojov, sociologických výskumov, sociálnych sietí, článkov zo zborníkov a periodík. Budú aktívne vyhľadávať príklady z praxe na internete i v printových médiách.

Sociológia náboženstva

Študent porozumie filozofickým predpokladom vzniku sociológie náboženstva, filozofickému a spoločensko-dejinnému kontextu jednotlivých sociologických teórií náboženstva. Študent sa sústredí na problematiku miesta náboženstva v moderných spoločnostiach s cieľom identifikovať súčasné problémy spojené s náboženskými otázkami a ako sú dané otázky diskutované poprednými sociológmi náboženstva. Študent analyzuje a interpretuje súčasné náboženské trendy v európskom priestore a sekularizačný proces

Sociológia rodiny

Študent si pamätá základné princípy a koncepcie pri skúmaní rodiny zo sociologického hľadiska. Porozumie teoretickým prístupom ku skúmaniu rodiny a ich kritike.
Analyzuje naučené informácie a využíva ich pri skúmaní konkrétnych javov a procesov v rodine. Aplikuje naučené vedomosti pri analýze rodiny v súčasnej spoločnosti.

Sociológia sociálnych sietí

Študent si pamätá základné kategórie a vzťahy, ktoré sú predmetom sociológie sociálnych sietí; porozumie mechanizmom tvorby a formovania sietí; hodnotí jestvujúce javy v oblasti sociálnych sietí; analyzuje problémy vo výskumoch sociálnych sietí.

Sociológia verejnej mienky

Predmet je rozdelený na dve hlavné časti- verejná mienka (výskum verejnej mienky, kľúčové súvisiace pojmy, tvorba a funkcie verejnej mienky, špirála mlčania a verejná mienka na Slovensku) a vplyv médií na konštrukciu reality.

Sociológia voľného času

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s aspektami sociológie voľného času. Informovať o princípoch, metódach a formách.  Analyzovať prostredie, v ktorom sa realizuje voľný čas. Taktiež bližšie
poskytnúť i aspekty socializačných činiteľov.

Učiteľ: Denisa Selická

Sociologická teória

 1. Teória svetového systému (I. Wallerstein)
 2. Šok z budúcnosti (Tofflerovci)
 3. Mestská otázka a informačný vek (M. Castells)
 4. Spoločnosť vedenia (P. Berger a T. Luckmann)
 5. Etnometodológia (H. Garfinkel)
 6. Spoločnosť prežitku (A. Schultz)
 7. Narcizmus v postmodernej spoločnosť (G. Lipovetsky)
 8. Civilizačné teórie (N. Elias)
 9. Actor- Network Theory (L. Bruno)

Sociologické myslenie v 20. storočí

Študent systematicky usporadúva terminologické vedomosti a vedomosti o špecifických detailoch a elementoch rôznych tém a škôl z dejín sociologického myslenia vytýčeného obdobia. 

Súčasné sociologické teórie

Študent si pamätá myšlienkové vplyvy, najvýznamnejšie práce, pojmy a princípy sociologických koncepcií jednotlivých autorov. Porozumie fungovaniu spoločnosti podľa princípov jednotlivých sociológov. Analyzuje získané informácie o jednotlivých autoroch cez pôvodne texty. Aplikuje vedomosti o sociologických koncepciách formou reflexívnej modernizácie.

Tréning sociologického výskumu

 1. Získavanie dát prostredníctvom dotazníka, prípadne inou formou.
 2. Zber a spracovanie údajov, kódovanie, zostavenie matice.
 3. Praktické využitie poznatkov o spracovaní dát, nahadzovanie dát do systému, práca so softvérom na spracovanie dát .
 4. Verifikácia a falzifikácia hypotéz.
 5. Analýza dát a interpretácia zistených výsledkov, vyvodzovanie záverov.

Úvod do kvalitatívneho výskumu

Predmet je vstupom do metodológie a realizácie kvalitatívneho výskumu. Zameriava sa na porozumenie sociálnemu a metodologickému kontextu kvalitatívneho výskumu a rozdielom medzi kvalitatívnym a kvantitatívnym výskumom.  Analyzuje príklady kvalitatívnych výskumných postupov v rôznych sociálnych prostrediach (javoch). Tvorí návrhy na zameranie kvalitatívneho výskumu.