Pomoc s Search courses

Psychodiagnostika detí (FSVaZ/KPV/2D006/08)

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základmi psychologickej diagnostiky detí, adolescentov a rodiny. Dôraz sa kladie na proces posudzovania dieťaťa a voľbu vhodných metód v diagnostickej situácii. Referencie o konkrétnych a v praxi najčastejšie používaných diagnostických metódach a metodikách sa predstavujú v širšom kontexte, nie len diagnostickom, ale i vývinovom a psychopatologickom. Absolvent predmetu by mal nadobudnúť schopnosti pre voľbu vhodnej diagnostickej metódy, s pomocou ktorej by dokázal identifikovať obraz a etiopatogenézu problémov dieťaťa.

Psychopatológia

Šablóna kurzu vytvorená pre potreby projektu ESF - Virtuálna fakulta

Psychoracionalizácia učenia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s efektívnymi metódami učenia sa a pripraviť ich na štúdium na univerzite. Predmet vychádza z exaktných poznatkov pedagogickej a školskej psychológie, ako i psychológie učenia. Študenti sa oboznámia s efektívnymi metódami učenia, identifikujú na základe psychotestov svoj učebný štýl, poznanie ktorého im pomôže pri výbere dominantnej študijnej metódy.

Všeobecná psychológia


Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o výskume (história a aktuálny výskum v SR a zahraničí) jednotlivých psychických procesov a stavov človeka a iných živých organizmov.

Tvorca kurzu: Miroslava Líšková

Základy ontogenetickej psychológie


Kurz je zameraný na oboznámenie sa so všeobecnými
zákonitosťami, metódami a projektami vývinovej psychológie, formatívnymi
vplyvmi pôsobiacimi na vývin ľudského jednotlivca a umožňuje získať
prehľad v oblasti reprezentatívnych vývinových koncepcií a perspektív. Cieľom predmetu je tiež oboznámenie sa so základnou psychologickou
charakteristikou jednotlivých vývinových období.

Základy psychológie osobnosti

Výsledky vzdelávania v kurze by mali byť nasledovné:
a) študent pozná základné teoretické koncepty psychológie osobnosti
b) študent dokáže prezentovať a vysvetliť vybrané teórie osobnosti
c) študent rozumie podobnostiam a odlišnostiam kľúčových psychologických teórií osobnosti
d) študent dokáže aplikovať poznatky kľúčových psychologických teórií osobnosti na vysvetlenie prežívania a správania človeka