Pomoc s Search courses

Kvalitatívny výskum v sociálnych vedách

Osvojenie si základných teoretických informácií o kvalitatívnom výskume, jeho špecifikách a možnostiach kombinácie s kvantitatínym prístupom. Absolvent kurzu má skúsenosť s celým procesom kvalitatívneho výskumu prostredníctvom reálnych údajov.

Metódy psychoterapeutickej praxe u dospelých (FSVaz/KPSV/2D007/08)

Cieľ: Oboznámenie so základnými metódami a kategóriami psychoterapie. Metódy racionálnej psychoterapie, sugestívna a hypnotická psychoterapia, empatická a abreaktívna psychoterapia, relaxačná a imaginatívna psychoterapia, nácviková psychoterapia, psychoanalytická psychoterapia, interpersonálna psychoterapia, techniky kognitívno - behaviorálnej psychoterapie.

Metodológia

Predmet je zameraný na osvojenie základných pojmov z metodológie a venuje sa poznaniu paradigiem výskumu v sociálnych vedách.

Teórie osobnosti

Predmet sa zaoberá základnými teoretickými konceptmi psychológie osobnosti. Venuje sa podobnostiam a odlišnostiam kľúčových psychologických teórií osobnosti.

Ontogenetická psychológia

Cieľom predmetu je štúdium základných poznatkov o kognitívnom vývine dieťaťa, jeho percepcii, pamäti, myslení a riešení problémov, reči a utváraní pojmového aparátu, poskytuje i informácie o morálnom vývine, sociálnom a emocionálnom vývine s dôrazom na dominujúce aktivity v rôznych vývinových kontextoch. Cieľom kurzu je zároveň poskytnúť integrovaný pohľad na vývinové obdobia, s dôrazom na formatívne aktivity, životné udalosti a vývinové úlohy v kontexte biodromálnej psychológie.

 

Ontogenetická psychológia v kariérovom poradenstve

Cieľom disciplíny je získať integratívny pohľad na formatívne faktory a aktivity na vývin jednotlivca v kontexte biodromálnej teórie.

Psychodiagnostika detí (FSVaZ/KPV/2D006/08)

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základmi psychologickej diagnostiky detí, adolescentov a rodiny. Dôraz sa kladie na proces posudzovania dieťaťa a voľbu vhodných metód v diagnostickej situácii. Referencie o konkrétnych a v praxi najčastejšie používaných diagnostických metódach a metodikách sa predstavujú v širšom kontexte, nie len diagnostickom, ale i vývinovom a psychopatologickom. Absolvent predmetu by mal nadobudnúť schopnosti pre voľbu vhodnej diagnostickej metódy, s pomocou ktorej by dokázal identifikovať obraz a etiopatogenézu problémov dieťaťa.

Psychopatológia

Šablóna kurzu vytvorená pre potreby projektu ESF - Virtuálna fakulta

Psychoracionalizácia učenia

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s efektívnymi metódami učenia sa a pripraviť ich na štúdium na univerzite. Predmet vychádza z exaktných poznatkov pedagogickej a školskej psychológie, ako i psychológie učenia. Študenti sa oboznámia s efektívnymi metódami učenia, identifikujú na základe psychotestov svoj učebný štýl, poznanie ktorého im pomôže pri výbere dominantnej študijnej metódy.

Všeobecná psychológia


Cieľom predmetu je poskytnúť študentom prehľad o výskume (história a aktuálny výskum v SR a zahraničí) jednotlivých psychických procesov a stavov človeka a iných živých organizmov.

Tvorca kurzu: Miroslava Líšková