Bioetika pre náboženskú výchovu

Predmet je určený študentom prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva náboženskej výchovy. Študent si po absolvovaní predmetu pamätá základy špecifických tém teologickej bioetiky pod zorným uhlom učenia Katolíckej cirkvi, dáva do protikladu hodnoty života k hodnotám, namiereným proti nemu, integruje nadobudnuté poznatky tak, aby ich použil v náležitej miere a náležitým spôsobom v praxi.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Dejinné teórie náboženskej výchovy

Predmet je určený študentom bakalárskeho stupňa učiteľstva náboženskej výchovy. Jeho cieľom je uviesť študenta do vybraných konceptov kresťanského vzdelávania a vnímať ich premeny na pozadí poslania vyjadriť podstatu náboženskej viery jazykom kultúrneho prostredia doby.

Dejiny kresťanského myslenia a kultúry

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými myšlienkovými prúdmi predkresťanského a ranokresťanského myslenia.
Učiteľ: Peter Kondrla

Etika cnosti pre učiteľov

Predmet je určený študentom magisterského stupňa učiteľstva náboženskej výchovy, ale ako výberový predmet je ponukou aj pre študentov iných učiteľských aprobácií. Jeho cieľom je (1) porozumieť rozdielom medzi vzdelávaním orientovaným na získavanie kompetencií a výchovou zameranou na rast v cnosti a (2) rozvíjať koncept cnosti so zreteľom k učiteľskej profesii.

Filozofia náboženskej výchovy

Študent poznáva súčasné teórie integrálnej výchovy a rozumie vzťahom medzi filozofiou výchovy a teológiou výchovy. Vníma kontinuitu i rozdiely medzi gréckou paideia a kresťanskou educatio. Podrobne sa zoznamuje s kompetenčným modelom náboženskej výchovy na Slovensku a uvažuje i o alternatívnych modeloch náboženského vzdelávania. Študent na základe štúdia literatúry spoznáva paletu pedagogických metód (ciest), ktoré môže uplatniť vo výučbe so zreteľom k cieľom a účastníkom výučby.

Kresťanská morálna filozofia I

Predmet je určený študentom bakalárskeho stupňa učiteľstva. Jeho cieľom je v spoločnom dialógu premyslieť základné otázky morálnej filozofie s ohľadom na učiteľskú profesiu (sloboda, zodpovednosť, motívy voľby, strach, slasť, blažený život, povinnosť, cnosť, zvyk, nevedomosť, priateľstvo, nechuť a nuda, motivácia apod.).

Kresťanská morálna filozofia II

Predmet je určený študentom bakalárskeho stupňa učiteľstva. Jeho cieľom je v spoločnom dialógu premyslieť vybrané otázky morálnej filozofie s ohľadom na učiteľskú profesiu (svedomie, hodnota a prežitie hodnoty, vina a pocit viny, praktická múdrosť apod.).

Kresťanské médiá

Predmet je určený pre študentov druhého ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy. Študent po absolvovaní predmetu rozpozná niektoré základné princípy ktorými sa riadia kresťanské médiá a ktoré sú formulované najmä v dokumente Inter mirifica, vytvorí predpoklady na vystupovanie v médiách, a to ako odborník v istých oblastiach kresťanskej problematiky. Študent posudzuje vhodnosť spracovania tém pre kresťanské médiá.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Kresťanské myslenie a kultúra II (KNABS/NV/KMaK2)

Oboznámiť študentov s povahou filozofického myslenia v stredoveku, prostredníctvom analýzy stredovekých textov pochopiť logiku myslenia stredovekého filozofa, v rámci dejín myslenia poukázať na nový intelektuálny horizont, kedy sa rozum nestavia proti viere či zjaveniu, ale preniká odkazom patristiky a podrobuje ho spytovaniu.

Metodika náboženskej výchovy

Študent sa orientuje v obsahu kurikula náboženskej výchovy pre stredné školy. Pozná metódy rozvíjania kľúčových a predmetových (náboženských) kompetencií v cieľovej skupine študentov strednej školy. Aplikuje konkrétne didaktické metódy a postupy do prípravy a realizácie vzorových vyučovacích jednotiek. Využíva inovatívne metódy vzdelávania v podmienkach náboženskej výchovy. Prispôsobuje výber metód realizácie cieľov schopnostiam a možnostiam žiakov. Študent precvičuje svoju schopnosť viesť vyučovaciu hodinu pred skupinou študentov. Prezentuje výsledky vlastnej tvorivej práce, komunikuje vlastné názory a postoje a konfrontuje ich s vedeckou teóriou. Učí sa vyjadriť kvalifikovanú spätnú väzbu.

Náboženstvo a ľudské práva

Študent rozlišuje náboženské a filozofické zdôvodnenie ľudských práv a rozumie vzťahom medzi etikou, právom a náboženstvom. Analyzuje základné ľudské práva, rešpektuje ich a ochraňuje. Objasňuje zmysel náboženskej neutrality štátu a rozumie vzťahom medzi konfesijnou náboženskou edukáciou v škole a právom na náboženskú slobodu. Študent oceňuje sociálnu dimenziu ľudského života, chápe a aktívne vyhľadáva cesty, ktoré prispievajú k sociálnej spravodlivosti pre všetkých a k rešpektu práv človeka. Zamýšľa sa nad metódami vytvárania pozitívnej klímy prijatia všetkých v triede. Praktizuje a buduje dialóg, ktorý vedie k vzájomnému porozumeniu, k solidarite, k jednote a k tvorbe spoločných projektov.

Nový zákon

Oboznámenie sa s Novým zákonom pod zorným uhlom katolíckeho učenia o Božom zjavení. Ide o kristologický a ekleziologický pohľad na jednotlivé spisy druhej časti Svätého písma.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Seminár k bakalárskej práci I

Študent vypracúva zadanie práce, študuje a prekladá literatúru potrebnú k práci. Vytvára osnovu svojej záverečnej práce. Koordinuje nadobudnuté vedomosti, dostupné knihy a zdrojové osoby, ako aj finančné a časové možnosti do podoby projektu záverečnej práce. Plánuje harmonogram vyhotovenia práce.

Sociálna náuka Cirkvi

Starostlivosť o núdznych rôzneho typu po telesnej aj duchovnej stránke, aplikácia princípov spoločného dobra, solidarity a subsidiarity, spravodlivosti a lásky voči blížnemu.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Starý zákon

Predmet je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy. Študent po jeho absolvovaní dokáže rozlišovať medzi základnými knihami Starého zákona, identifikovať základné postavy a príbehy Starého zákona.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Špeciálna morálna teológia

Predmet je určený študentom prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva náboženskej výchovy. Študent získa vedomosti, týkajúce sa morálneho rozmeru vzťahov k Bohu i k blížnym, a to aj v niektorých konkrétnostiach. Odvodzuje objektívne morálne hodnotenie skutkov na základe všeobecných princípov morálnej teológie. Študent ďalej integruje svoje poznatky s konkrétnym životom tak, aby mohol viesť správnym smerom aj druhých.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Úvod do teológie

Spoznávanie posvätnej vedy, princípov jej štúdia, jej histórie a vývoja a to nielen z pohľadu Katolíckej cirkvi, ale aj ortodoxnej a protestantských cirkví.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Všeobecná morálna teológia

Predmet obsahuje základné princípy, ktorými sa riadi katolícka morálna teológia. Pojednáva o božskom a ľudskom zákone, o svedomí, o morálnosti skutkov.

Učiteľ: Miroslav Lyko