Pomoc s Search courses

Bioetika pre náboženskú výchovu

Predmet je určený študentom prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva náboženskej výchovy. Študent si po absolvovaní predmetu pamätá základy špecifických tém teologickej bioetiky pod zorným uhlom učenia Katolíckej cirkvi, dáva do protikladu hodnoty života k hodnotám, namiereným proti nemu, integruje nadobudnuté poznatky tak, aby ich použil v náležitej miere a náležitým spôsobom v praxi.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Kresťanské médiá

Predmet je určený pre študentov druhého ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy. Študent po absolvovaní predmetu rozpozná niektoré základné princípy ktorými sa riadia kresťanské médiá a ktoré sú formulované najmä v dokumente Inter mirifica, vytvorí predpoklady na vystupovanie v médiách, a to ako odborník v istých oblastiach kresťanskej problematiky. Študent posudzuje vhodnosť spracovania tém pre kresťanské médiá.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Kresťanské myslenie a kultúra I (KNABS/NV/KMaK1/09)

Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov so základnými myšlienkovými prúdmi predkresťanského a ranokresťanského myslenia.
Učiteľ: Peter Kondrla

Kresťanské myslenie a kultúra II (KNABS/NV/KMaK2)

Oboznámiť študentov s povahou filozofického myslenia v stredoveku, prostredníctvom analýzy stredovekých textov pochopiť logiku myslenia stredovekého filozofa, v rámci dejín myslenia poukázať na nový intelektuálny horizont, kedy sa rozum nestavia proti viere či zjaveniu, ale preniká odkazom patristiky a podrobuje ho spytovaniu.

Starý zákon

Predmet je určený pre študentov prvého ročníka bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy. Študent po jeho absolvovaní dokáže rozlišovať medzi základnými knihami Starého zákona, identifikovať základné postavy a príbehy Starého zákona.

Učiteľ: Miroslav Lyko

Špeciálna morálna teológia

Predmet je určený študentom prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva náboženskej výchovy. Študent získa vedomosti, týkajúce sa morálneho rozmeru vzťahov k Bohu i k blížnym, a to aj v niektorých konkrétnostiach. Odvodzuje objektívne morálne hodnotenie skutkov na základe všeobecných princípov morálnej teológie. Študent ďalej integruje svoje poznatky s konkrétnym životom tak, aby mohol viesť správnym smerom aj druhých.

Učiteľ: Miroslav Lyko