Profesijná etika manažéra

Cieľom predmetu je prezentovať profesiu manažéra v širšom kontexte etiky riadiacej práce. Študenti pochopia význam a potrebu spoločenskej regulácie v práci manažéra, a to vzhľadom na jeho rozhodovacie právomoci a ich dôsledky. Získané vedomosti budú vedieť aplikovať najmä v podobe kritickej analýzy manažérskej profesie a formulovania princípov a noriem pre profesijnú etiku manažéra.

Profesijná etika učiteľa

Po absolvovaní tohto kurzu študent/ka rozpoznáva metodickú prácu učiteľského povolania v súvislosti s praxou na ZŠ a s prognózami kariérového vzdelávania učiteľov. Porozumie základným teoretickým východiskám profesijnej etiky učiteľa na Slovensku i v európskom kontexte. Študent/ka aplikuje naučené vedomosti na aktuálne etické problémy začínajúcich učiteľov. 

Učiteľ: Lenka Magová

Sociálna a politická filozofia

Cieľom predmetu je predstaviť základné kategórie, pojmy a súvislosti sociálnej a politickej filozofie. Študenti porozumejú spoločenským súvislostiam vzniku jednotlivých sociálno-filozofických konceptov a naučené vedomosti aplikujú do riešenia vybraných sociálnofilozofických a politickofilozofických problémov súčasnosti.

Sociálna etika

Predmet je zameraný na objasnenie základných kategórii, problémov, hodnôt, princípov a hlavných teórií sociálnej etiky. Študent/ka porozumie miestu a významu sociálnej etiky ako kritickej a normatívnej disciplíny, skúmajúcej vzťahy, štruktúry a inštitúcie moderných spoločností, v ich komplexnosti a dynamike. Študent/ka dokáže aplikovať naučené vedomosti o kategóriách a princípoch sociálnej etiky do komplexného fungovania človeka v pluralitnej demokratickej spoločnosti.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Sociálne právo a sociálna politika

Predmet je zameraný na porozumie základným pojmom a teóriám sociálneho práva a sociálnej politiky. Študent/ka chápe súčasné tendencie a trendy svetovej a európskej sociálnej sféry vyvolané predovšetkým globalizáciou a demografickým vývojom. Študent dokáže aplikovať získané vedomosti v podobe kritického zhodnotenia daného systému sociálneho práva a sociálnej politiky. Na základe vlastného zhodnotenia dokáže sformulovať konkrétne opatrenia pre zlepšenie sociálnej ochrany občanov.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Sociálno-filozofické koncepcie človeka

V rámci kurzu sa definujú základné pojmy sociálnej filozofie (napr. holizmus a individualizmus, demokracia, spoločenská zmluva, liberalizmus), analyzujú sa jednotlivé sociálno-filozofické koncepcie človeka v kontexte dejín filozofie (napr. Platón, Aristoteles, Hobbes, Locke, Roussea, Marx), vedomosti o sociálno-filozofických princípoch sa aplikujú do vybraných súčasných sociálnych koncepcií.

Učiteľ: Andrej Gogora

Súčasné etické teórie

Cieľom predmetu je prezentovať najvýznamnejšie etické teórie a prístupy od polovice 20. storočia, ktoré mali značný vplyv na vývoj etického myslenia. Študenti po absolvovaní predmetu porozumejú vybraným teoretickým prístupom k skúmaniu etickej problematiky, dokážu identifikovať a vysvetliť ich základné pojmy, špecifický kategoriálny rámec, analyzovať a zhodnotiť silné a slabé stránky jednotlivých etických koncepcií.

Učiteľ: Ciprian Turčan

Úvod do filozofickej antropológie

Študent/ka pozná vznik, predmet a špecifikum filozofickej antropológie v kontexte filozofie a dejín filozofie. Študent/ka chápe a vie vysvetliť problém filozofickej definície človeka.

Učiteľ: Marek Debnár