Mediálne systémy

Študenti sa v rámci predmetu oboznámia s problematikou mediálnych systémov Slovenska a vybraných zahraničných krajín, pričom nadobudnú schopnosť aplikovať všeobecné teórie z oblasti mediálnej komunikácie na praktické prípady mediálnych systémov. Predmet postihuje aj širšiu oblasť problematiky médií, vrátane kľúčových konceptov súčasnej mediálnej výchovy a praxe.