Literatúra a kultúrny kontext Latinskej Ameriky

Cez portréty vybraných autorov a načítané diela si študenti prehĺbia poznatky o hispanoamerickej literatúre 20. storočia a naučia sa premýšľať o jej osobitých znakoch vo vzťahu ku kultúrnohistorickému a kultúrnoantropologickému podložiu kontinentu. Budú schopní diskutovať o spôsobe, akým literatúra konštituuje kultúrnu identitu hispánskej Ameriky, resp. jej jednotlivých krajín, i o tom, akú úlohu v nej zohráva autobiografické písanie.