Seminár k záverečnej práci a Diplomový seminár Dr. Jurišová

Študent si absolvovaním predmetu sumarizuje teoretické východiská a odvodzuje z nich výskumný problém. Študent plánuje použitie vhodných metód vzhľadom na stanovený výskumný problém (typ výskumu: kvalitatívny/kvantitatívny výskum). Študent reflektuje a hodnotí vhodnosť rôznych výskumných plánov vzhľadom na daný výskumný problém. Študent prezentuje projekt diplomovej práce podľa formálnych a obsahových štandardov pre záverečné práce.