Gramatický seminár a konverzácia I.

Študent si v rámci predmetu upevní vedomosti z oblasti španielskej lingvistiky, gramatiky i slovnej zásoby a precvičí si rečové kompetencie v jednotlivých oblastiach praktického jazyka.  Súčasťou je i obohacovanie slovnej zásoby a gramatických štruktúr na autentických textoch z rôznych oblastí súčasnej jazykovej pragmatiky.