Interpretácia slovenských dejín v školskej praxi 2

V rámci kurzu bude venovaný priestor rôznorodým aspektom ranonovovekých uhorských dejín (1526 – 1790). Orientovať sa bude na politické, kultúrne, vojenské a cirkevné dejiny s dôrazom na ich aplikáciu vo výučbe, v duchu požiadaviek ISCED.