Pomocné vedy historické

Úlohou kurzu je podať základné informácie o historických disciplínach a metódach, ktoré sú nevyhnutné pri práci s historickými prameňmi. Okrem základných teoretických a metodologických otázok bude priestor venovaný aj praktickým ukážkam dobových prameňov (paleografických, diplomatických, heraldických, sfragistických, genealogických a pod.).