Slovenské dejiny novoveku (UAP s históriou)

Kurz Slovenské dejiny novoveku (UAP s históriou) je určený pre študentov bakalárskeho stupňa VŠ štúdia odboru učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s históriou. Jeho cieľom je, aby študenti získali vedomosti z obdobia dejín územia Slovenska v rokoch 1526 - 1740, 1741 - 1815 a 1815 - 1848. Tento historický úsek začal rozpadom stredovekého Uhorska na časť ovládanú Habsburgovcami, Budínsky vijálet patriaci do Osmanskej ríše a Sedmohradsko, pokračoval dlhotrvajúcou vojnou s Osmanmi spojenou so stavovskými povstaniami šľachty proti panovníckemu dvoru a končil obdobím obnovy v 18. storočí, napoleonskými vojnami a národným obrodením v prvej polovici 19. storočia. Dôležitým v tomto dejinnom období je vývoj politickej situácie v bývalom Uhorskom kráľovstve po bitke pri Moháči v roku 1526 do obsadenia Ostrihomu v roku 1543 na pozadí vojny dvoch kráľov Ferdinanda I. Habsburského a Jána Zápoľského o trón, vojna s Osmanmi v rokoch 1553 až 1606 na území dnešného Slovenska a príčiny konfliktu uhorskej šľachty a Habsburgovcov kvôli ich snahe centralizovať vládu vo svojej časti Uhorska. Významnými faktormi sú aj: reformácia a protireformácia/rekatolizácia (1549 - 1614) a (1660 - 1700), stavovské povstania uhorskej šľachty ako Štefana Bočkaja (1604 - 1606), Gabriela Betlena (1619 - 1629), Juraja I. Rákociho(1644 - 1645), Vešeléniho sprisahanie (1667 - 1670), kurucké hnutie a povstanie Imricha Tőkőliho (1678 - 1687) a Františka II. Rákociho (1703 - 1711). Ozbrojené riešenie sporov šľachty a Habsburgovcov sa zmenilo na politické v Uhorsku po skončení osmanskej nadvlády a po Satmárskom mieri v roku 1711.  Vláda Karola VI. a reformy Márie Terézie a Jozefa II. v rokoch 1712 - 1790 priniesli snahu panovníckeho absolutizmu o potrebné reformy v krajine proti snahe šľachty o zachovanie stavovského štátu. Koniec 18. a a prvá polovica 19. storočia znamenali okrem pokračovania slovenského národného obrodenia od Antona Bernoláka po Ľudovíta Štúra aj upevnenie konzervativizmu panovníckeho dvora, začiatky maďarizácie Uhorska a uvoľňovanie feudálneho systému ukončené zrušením poddanstva.