Všeobecné dejiny novoveku (učiteľské štúdium)

Predmet sa detailne zameriava na niekoľko vybraných tém z európskeho novoveku, s ktorými sa budúci pedagógovia stretnú vo svojej praxi - a to aj napriek zníženej dotácii hodín dejepisu na základných a stredných školách. Spomeniem aspoň niektoré: objavovanie nových svetov, reformácia a protireformácia, zápas amerických kolónii za nezávislosť či Francúzska revolúcia.

Učiteľ: Ján Jakubej