Špeciálna pedagogika a diagnostika

Študent po absolvovaní predmetu pozná základné poznatky zo špeciálnej pedagogiky ako vedného odboru, ktoré sú predpokladom adekvátneho pôsobenia v praxi. Pozná a rozumie základným teóriám viažucim sa k špeciálno-pedagogickým javom a procesom, dokáže komparovať stupne poškodenia jedinca podľa viacerých hľadísk, školské systémy podľa miery začlenenia jedinca s ŠVVP. Študent dokáže analyzovať efektívne a neefektívne postupy, stratégie a metódy vo vzdelávaní a výchove žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa kategórií ŠVVP. Študent pozná legislatívu k integrácii, dokáže vymenovať skupiny žiakov so ŠVVP - pozná ich kľúčové deficity, problémy v akademickej sfére, symptómy, etiológiu, dokáže vymenovať a charakterizovať školské poradenské zariadenia, kompetencie špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa. Vie sa orientovať v domácej odbornej a zahraničnej odbornej spisbe, má prečítané a chápe základné štúdie, publikácie k základom špeciálnej pedagogiky. Študent po absolvovaní predmetu dokáže aplikovať svoje poznatky do vyučovania, dokáže zostrojiť individuálny vzdelávací program (IVP).