Teória špeciálnej a inkluzívnej pedagogiky

1. Od segregácie vo vzdelávaní k integrácii a inklúzii. Premeny paradigiem postihnutia a narušenia v školskom systéme. Historický vývoj integratívnej pedagogiky ako subdisciplíny pedagogiky. Metodologické východiská integratívnej a inkluzívnej pedagogiky.

2. Komponenty integratívnej a inkluzívnej pedagogiky. Perspektívy integratínvneho a inkluzívneho vzdelávania v legislatíve. Integrácia a inklúzia - definovanie základných pojmov, východísk a legislatívneho vymedzenia, metodické pokyny k prijímaniu a integrácii žiakov do ZŠ, SŠ.

3. "Škola pre všetkých" z hľadiska inkluzívneho vzdelávania - normy, štandardy; axiologické a normatívne dimenzie integrácie a inklúzie. Sociálno-psychologické problémy integratívnej a inkluzívnej pedagogiky. Podmienky integrácie z pohľadu všetkých zúčastnených strán.

4. Medzinárodná klasifikácia funkčných schopností, disability a zdravia podľa modelu SZO.

5. Multidimenzionálny prístup. Terminologické zázemie inklúzie z iných vedných odborov. Špecifické potreby žiakov optikou multidisciplinarity.

6. Vyučovacie stratégie špeciálneho pedagóga v inkluzívnom vzdelávaní. Inkluzívna didaktika. Spolupráca s rodičmi žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v inkluzívnom prostredí.

7. Zmeny školských výkonov pod vplyvom edukačnej indukcie. Individuálizácia a diferenciácia v procese edukácie v inkluzívnom prostredí.

8. Učebné štýly pre samostatné učenie, štýly učenia a podpora individuálneho progresu detí so špeciálnymi potrebami zo strany špeciálneho pedagóga. Možnosti rozvoja pamäťových schopností a pozornosti. Modifikácia kognitívnych schopností vplyvom externých činiteľov.

9. Stratégie hodnotenia a špecifiká práce bežného pedagóga v inkluzívnej škole. Kooperatívne a autoregulované učenie.

10. Včasná intervencia u detí so špeciálnymi potrebami. Špeciálno-pedagogické kompetencie, sieťovanie odborníkov, podpora rodín. Zásady ranej starostlivosti pre špeciálneho pedagóga.

11. Kariérové poradenstvo u žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Legislatívne možnosti a profilácie absolventov v kontexte inkluzívneho smerovania spoločnosti. Inklúzia na trhu práce.

12. Úloha asistenta pedagóga v inkluzívnom vzdelávaní. Odborná spôsobilosť a možnosti intervencií u detí so ŠVVP.

13. Terapia v špeciálno-pedagogickej starostlivosti.