Biodromálna psychológia 2021/2022

Predmet biodromálnej psychológie dáva študentovi priestor oboznámiť sa s kľúčovými komponentmi biodromálnej koncepcie vývinu. Študent nachádza súvislosti medzi teóriou „pripútania“ (attachmentu) ako základného predpokladu zdravého vývinu dieťaťa a predpokladmi a konzekvenciami vývinu väzby v neskorších vývinových obdobiach. Študent identifikuje základné vývinové aspekty a rozlišuje vývinové medzníky, úlohy a krízy jednotlivých vývinových období. Študent ovláda princípy biodromálnej diagnostiky a jej využitia v pomáhajúcich profesiách.