Gymnastika

Predmet je zameraný na osvojenie si vedomostí z oblasti športovej gymnastiky, metód, foriem a prostriedkov na osvojovanie základných cvičebných tvarov, podania správnej záchrany a dopomoci. Študent získava aj praktické zručnosti pri realizácii cvičení (správna technika, metodický rad, dopomoc, záchrana) pri prostných cvičeniach, kruhoch, preskoku cez kozu a hrazde.