Špeciálny jazykový seminár

Zásadne sa zvýši u študentov úroveň praktických rečových zručnosti v nemeckom jazyku, ide o všetky štyri rečové zručnosti, pričom v popredí stoja predovšetkým hovorenie z aktívnych zručností, ako aj čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Podľa zvolených tematických okruhov sa študenti naučia samostatne pracovať s textom za účelom rozšírenia slovnej zásoby a prehĺbenia gramatických poznatkov, prípravou referátov a rôznych prezentácií dokážu študenti okrem spracovania istých cudzojazyčných faktických informácií formulovať aj vlastné postoje k aspektom preberanej problematiky v nemeckom jazyku. Počúvaním textov a rôznych nahrávok a ukážok získavajú potrebné skúsenosti s rôznymi variantmi hovorenej nemčiny.