2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 1. (Štvrtok 9:15 - 10:45)

Seminár z cudzieho jazyka je zameraný na nadobúdanie a získavanie základných receptívnych a následne produktívnych rečových zručností. Poslucháči si v priebehu semestra osvojujú pravidlá
grafiky, písania, výslovnosti. Pozornosť sa sústreďuje na čítanie cudzojazyčného textu: tiché čítanie, hlasné čítanie ako prostriedok nácviku výslovnosti, porozumenie textom. Získavajú rečové
zručnosti v najbežnejších komunikatívnych situáciách - zoznámenie, informácie o sebe a svojej rodine, na návšteve a pod.