2. cudzí jazyk: Ruský jazyk 5. (Streda 9:15 - 10:45)

Seminár je zameraný na prehĺbenie rečových zručností v intenciách prezentovania vlastných názorov a postojov, formovanie plynulej a spontánnej komunikácie, ktorá umožňuje viesť rozhovor
s rodenými hovoriacimi. Študenti si osvojujú základnú odbornú lexiku zo svojho odboru, získavajú hlbšie znalosti z krajinovedného materiálu a reálií cudzích krajín (spoločensko-politická situácia,
cestovný ruch, geograficko-urbanistické zaujímavosti). V oblasti písomného prejavu študenti spracúvajú témy s použitím náročnejších syntaktických štruktúr.