Výberový seminár 1

Predmet je zameraný na problematiku skúmania vzťahu kultúry a spoločnosti v stredovekom Uhorskom kráľovstve (11. - 16. storočie). V rámci kurzu budú predstavené základné bádateľské metódy, pramenná báza a
postupy pri štúdiu a interpretácii dobových prameňov domácej proveniencie.