Cvičenia z úvodu do štúdia jazykov (1. ročník TR)

Cvičenia z úvodu do štúdia jazykov (1. ročník TR) Tento kurz je doplnením seminárov z disciplíny úvod do štúdia jazykov pre študentov prvého ročníka odboru translatológia. Ponúka tematické
cvičenia na morfematický rozbor, prakticky sa tu riešia otázky jazykovej kultúry (bohemizmy), kodifikovanej spisovnej slovenčiny, pravopisu, a to v spätí s procesom prekladu.

Učiteľ: Juraj Glovňa