Detská literatúra (učiteľské študijné programy)

Cieľom kurzu Detská literatúra je oboznámiť študentov s jej potenciálnym využitím pre didaktické účely cez optiku vybraných diel a obrázkových kníh anglofónnej literatúry. Kurz sa najskôr zameriava na stručný vývin detskej literatúry z historického hľadiska a plynule nadväzuje na charakteristiky žiakov prvého stupňa základnej školy, žiakov mladšieho školského veku a okrajovo i detí v  materských školách. Kurz študentov oboznamuje s niektorými dramatickými technikami, ktoré je možné efektívne implementovať do pedagogickej praxe. Súčasťou kurzu je pravidelná realizácia simulovanej výučby,
plánov hodiny (tzv. „microteaching“) na základe spomínaných literárnych diel a obrázkových kníh, na ktoré študenti získajú počas kurzu priamu spätnú väzbu od svojich spolužiakov a učiteľa. Záver kurzu je venovaný pedagogickej praxi na vybraných základných školách s cieľom prakticky implementovať pripravované plány hodiny v skupinách žiakov.