Úvod do archívnictva

Tento predmet je určený pre študentov denného a externého bakalárskeho štúdia jednoodborovej histórie, dvojodborov s históriou a učiteľstva histórie v kombinácii. Cieľom je predstaviť dejiny archívov na Slovensku a v Európe, systém štátnych a verejných archívov v Slovenskej republike a Európskej únii, možnosti využitia archívnych dokumentov a fondov pre historický výskum a pre školskú prax vo výučbe dejepisu. Ďalej je tu miesto archívov v procese digitalizácie fondov a zbierok pamäťových inštitúcií pre verejne dostupné databázy v elektronickom prostredí. Súčasná situácia kvôli pandémii koronavírusu vyžaduje prechod na dištančné online vzdelávanie. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Úvod do archívnictva, ktorý bude vytvorený s cieľom predstaviť archívny systém, dejiny archívov a možnosti využitia fondov a dokumentov pre historický výskum a školskú prax. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.