Archívnictvo

Cieľom predmetu je predstaviť študentom Mgr. štúdia jednodborovej histórie nové možnosti v online priestore v oblasti využitia digitalizovaných a digitálnych fondoch a databázach archívov v Slovenskej republike (napr. Slovenský národný archív), Maďarsku (Magyar Nemzeti Levéltár), Rakúsku (Österreichisches Staatsarchiv), Českej republike (Národní archiv), Nemecku (Bundesarchiv) a Poľsku (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych). Ďalej pôjde o novinky v archívnictve na Slovensku a Európe, o zmeny v systéme štátnych a verejných archívov na Slovensku vo vzťahu k zákonu o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z.z. Súčasťou prednášok bude aj predstavenie špecializovanych verejných archívov (napr. Archív SNM, Archív Divadelného ústavu, Archív umenia SNG atď.) ako pamäťových inštitúcií.  Súčasná situácia kvôli pandémii koronavírusu vyžaduje prechod na dištančné online vzdelávanie. Prednášky budú realizované v systéme Moodle UKF cez elearningový kurz Archívnictvo, ktorý bude vytvorený s cieľom možnosti výskumu v digitalizovaných fondoch a databázach archívov v SR a okolitých štátoch, ďalej úlohu špecializovaných verejných archívov a zmeny v zákone o archívoch a registratúrach č. 395/2002 Z. z. a v archívnom systéme na Slovensku. Využiť sa bude dať aj videokonferenčný systém Jitsi Meet UKF pre realizáciu prednášok, samozrejme s ohľadom na jeho kapacitné možnosti. Inštrukcie k využitiu odbornej literatúry a odporúčaných webových adries je možné posielať aj cez mailovú komunikáciu so študentami. Elektronicky je možné posielať aj audio a videonahrávky pri prípadných výpadkoch spomenutých univerzitných informačno-vzdelávacích platforiem. Okamžitú spätnú väzbu pedagóg - študent  je  možné sledovať v systéme Moodle UKF cez emaily v jeho chatovacej  časti. Prednášky sa môžu realizovať aj cez iné online platformy, ako napr. Microsoft Teams.