Jazyky a kultúry: ruský areál

Študent po absolvovaní predmetu rozumie postaveniu a významu kultúry ruského sveta v celosvetovom meradle, chápe základné jazykové, kultúrne, historické, spoločenské a geopolitické vzťahy v rámci ruského kultúrno-politického areálu, ako aj vzťahy a pôsobenie tohto areálu voči iným kultúram, dokáže nájsť a identifikovať základné súvzťažností.