Fonológia a lexikológia

Prvá časť kurzu je zameraná na základné pojmy z fonológie: fonémy, fonologická transcripcia, slabika, prízvuk, dvojhlásky atď. Druhá časť sa sústreďuje na problematiku obohacovania slovnej zásoby a  slovotvorbu.

Učiteľ: Mirko Lampis