Dejiny diplomacie

Cieľom kurzu je podať základné informácie o pojmovom aparáte a princípoch fungovania diplomacie od staroveku po súčasnosť. V priebehu kurzu si študent osvojí a porozumie základným formám a technikám diplomatických stykov. Získané vedomosti následne dokáže aplikovať na fungovanie diplomacie a diplomatického protokolu Slovenskej republiky.